Gmina Hyżne zrealizowała w 2021 roku inwestycje na łączną wartość prawie 6,1 mln zł.

Najważniejsze inwestycje 2021

Budowa sali gimnastycznej w Grzegorzówce

Do jednej z najważniejszych zrealizowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej należy budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Grzegorzówka. Budowa rozpoczęła się w 2018 r. jednak z wielu względów jej budowa przedłużała się. Ostatecznie zadanie zakończono na początku obecnego roku a uroczyste oddanie do użytkowania miało miejsce na inaugurację roku szkolnego. Koszt inwestycji wyniósł 2.840.613,31 zł, Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.216.500,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4260 w Hyżnem poprzez wykonanie alejek spacerowych i nasadzeń

W ramach zadania wykonano szereg prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku „Stara Mleczarnia” w Hyżnem. Zrealizowano przede wszystkim: wykonanie nowego drenażu opaskowego i nowych odpływów wody opadowej od strony Starodroża, wykonanie nowych dojść do budynku z kostki brukowej, wykonanie dojazdu, placu i ścieżek o zamkniętej krawężnikami i obrzeżami powierzchni 480m2 wypełnionych kruszywem, dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery. Dodatkowo uzupełniono grunt oraz wykonano  nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych wokół budynku i pomiędzy  alejkami. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych. Łączna  wartość  robót: 100 000,00 zł.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezówce.

W ramach robót budowlanych wykonano parking z kostki brukowej o powierzchni 141 m2 dla 6 samochodów. Zakres prac obejmował usunięcie pozostałości po starym parkingu i korytowanie pod nowy parking, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (20cm) i betonowej(8-10cm), ułożenie kostki brukowej na podsypce z kruszywa, montaż odbojnic parkingowych. Koszty w wysokości 26 950,84 zł w całości zostały pokryte z budżetu Gminy Hyżne.

Przebudowa drogi gminnej k. Żygały w sołectwie Hyżne.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano odcinek drogi o długości 120 mb. dotychczasową nawierzchnię z kruszywa przebudowano na nawierzchnię z elementów betonowych (płyty drogowe wielootworowe, kostka betonowa) oraz odcinkowo zastosowano korytka betonowe. Technologię dobrano do szerokości pasa drogowego z uwzględnieniem odwodnienia drogi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 52 332,50 zł, w tym Fundusz Sołecki Hyżnego 44 803,20 zł oraz środki Gminy Hyżne 7 460,00 zł.

Zadanie połączone było z Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 3164/12, 3164/15, 3162/5, 3162/3, 3161/7.

Pozostałe inwestycje 2021