Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem

36-024 Hyżne 628
Numer telefonu: 17 2295041
Adres e-mail: biblioteka@hyzne.pl
Link do strony internetowej: www.gbphyzne.naszabiblioteka.com
Opis jednostki:
Biblioteki publiczne gminy Hyżne zaspokajają potrzeby różnych grup społecznych i wiekowych. Tworzą sieć, na którą składa się placówka macierzysta z siedzibą w Hyżnem oraz dwie filie: w Dylągówce i w Szklarach.
Oprócz zadań statutowych czyli wypożyczania, gromadzenia, opracowania zbiorów i udzielania informacji Biblioteki podejmują szereg działań, które mają na celu promocję książki i czytelnictwa. Należą do nich: spotkania autorskie z pisarzami, spotkania z bajką dla przedszkolaków, lekcje biblioteczne, przeglądy nowości książkowych, wystawy i gazetki tematyczne, konkursy. W każdej placówce w czytelniach internetowych można bezpłatnie skorzystać z komputera i Internetu. Jest również możliwość odpłatnego drukowania i skanowania.

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

36-024 Hyżne 182
FILIA GOK w Dylągówce: Dylągówka 279
Nr telefonów: 17 2295 038
Adres e-mail: gok@hyzne.pl
Link do strony internetowej: www.gok.hyzne.pl
Opis jednostki:
Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem zajmuje się promowaniem i upowszechnianiem kultury, edukacją artystyczną i rekreacją kulturalną na terenie Gminy Hyżne, stwarzając przestrzeń do promocji lokalnych twórców i artystów, realizacji projektów, organizacji wydarzeń plenerowych (m.in. Dożynki, Dni Gminy, Rajd Rowerowy, Dzień Dziecka) i innych  inicjatyw kulturalnych takich jak m.in.: wernisaże i wystawy artystów, obchody uroczystości państwowych, konferencje naukowe, plenery malarskie, konkursy, spotkania okolicznościowe (m.in. świąteczne, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora) , a także przystępując do ogólnopolskich akcji takich jak Niepodległa do Hymnu, Noc Muzeów czy Narodowe Czytanie. Ponadto w ramach jego działalności odbywa się współpraca
międzynarodowa z krajami Węgry i Ukraina.

GOK mocno wspiera  rozwój artystyczny lokalnego społeczeństwa, kształtując postawy twórcze i umożliwiając rozwój pasji, talentów i zainteresowań.

Zespoły, grupy i sekcje działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem:

 • Orkiestra Dęta w Dylągówce
 • ZPiT Hyżniacy
 • Zespół Tańca Nowoczesnego „SAGAT”
 • Klub Seniora „AKTYWNI”
 • Zespół wokalny VocaLovers
 • Studio Muzyczne GOK (nauka gry na instrumentach dętych, gitarze, keyboardzie i akordeonie)
 • Szkółka wokalna
 • Sekcja tańca towarzyskiego
 • Sekcja plastyczna ART Studio

W budynku będącym siedzibą GOK znajduje się Sala Pamięci gen. Wł. Sikorskiego, którą można zwiedzać codziennie w godzinach pracy GOK lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

36-024 Hyżne 628
Nr. telefonów: 172295003 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Adres e-mail: gops@hyzne.pl
Link do strony internetowej: www.hyzne.naszops.pl
Opis jednostki:
Celem Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

.

.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekonomicznej

Zadaniem Pomocy Społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem

36-024 Hyżne 103
Nr telefonu: 17  2295005
Adres e-mail: gzeas@hyzne.pl
Link do strony internetowej:  www.gzeashyzne.pl
Opis jednostki:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem powołano Uchwałą Rady Gminy Hyżne NR XV/75/95 z dnia 7 listopada 1995 r. w celu obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek budżetowych z terenu Gminy Hyżne tj:

 • Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce
 • Szkoły Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce
 • Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem
 • Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce
 • Szkoły Podstawowej w Szklarach
 • Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej
 • Żłobek „Słoneczko” w Brzezówce

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Hyżnem nie posiada osobowości prawnej jest jednostką budżetowa Gminy Hyżne. Organizację GZEAS-u w Hyżnem określa statut nadany Uchwałą Rady NR XXVI/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.
Organem nadzorującym działalność Gzeas-u jest Wójt Gminy Hyżne.
Podstawowym celem powołania Gzeas jest zapewnienie realizacji zadań własnych Gminy Hyżne oraz zadań zleconych dla obsługiwanych jednostek.

Przedmiotem działania GZEAS-u jest prowadzenie kontroli i obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, administracyjno-gospodarczej, zadań z zakresu rachunkowości oraz sprawo­zdawczości i spraw organizacyjnych jednostek obsługiwanych.

Pracą GZEAS kieruje dyrektor  odpowiedzialny za całokształt działalności GZEAS.

Siedziba GZEAS mieści się w budynku Urzędu Gminy Hyżne.

Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem

36-024 Hyżne 628
Nr telefonów: 17 22 95 306, kom. 533 345 099
Adres e-mail: sekretariat.zukir@hyzne.pl
Link do strony internetowej: www.hyzne.zakladkomunalny.com
Opis jednostki:
Zakład jest jednostką organizacyjna Gminy Hyżne i został powołany celem realizowania zadań własnych Gminy w zakresie przede wszystkim wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków. Zakład wykonuje również szeroki zakres innych  usług związanych z: utrzymaniem czystości i porządku miejsc publicznych, budową sieci i przyłączy wodno kanalizacyjnych, budowy, przebudowy i bieżącego utrzymania dróg gminnych, oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych.