RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY HYŻNE

(POLITYKA PRYWATNOŚCI)

1. DEFINICJE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych Osobowych (ADO) – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie – operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Osoba, której dane dotyczą – rozumie się przez to każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.

2. WPROWADZENIE

Zapewniając bezpieczeństwo i poufność powierzonych danych osobowych poprzez ochronę   interesów oraz praw osób, których dane dotyczą, a także przyjmując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych oraz wydane w ich oparciu przepisy szczególne innych Ustaw i aktów wykonawczych, wprowadza się niniejszą Politykę Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Hyżne (dalej „UG”). Dokument ma w szczególności na celu spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą tj. zagwarantowanie skutecznej realizacji praw i wolności podmiotów danych.

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Realizując zasady określone w RODO, a w szczególności zasady integralności i poufności oraz rozliczalności przetwarzania danych osobowych, UG wdrożył zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę praw osób, których dane dotyczą m.in. poprzez umożliwienie wykonywania czynności na danych tylko i wyłącznie osobom upoważnionym przez ADO, dobór podmiotów świadczących usługi na rzecz UG, które spełniają wymagania określone w RODO, zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed nieuprawnionym dostępem czy też monitorowanie i rejestrowanie czynności przetwarzania. UG kontroluje stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne i regularnie dostosowuje je do ewentualnych zagrożeń.

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Hyżne. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:

 • listownie, na adres: Urząd Gminy Hyżne, 36-024; Hyżne 103;
 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: urzad@hyzne.pl;
 • telefonicznie, pod numerem telefonu: 17 230 45 60.

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować:

 • telefonicznie: (+48) 733 040 110;
 • listownie, na adres: Urząd Gminy Hyżne, 36-024; Hyżne 103;
 • za pośrednictwem e – mail, na adres: iod@hyzne.pl

6. PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele przetwarzania danych osobowych uzależnione są w szczególności od podstawy prawnej, wynikającej z charakteru sprawy, która ma być załatwiona w poszczególnych referatach Urzędu Gminy w Hyżnem lub innej czynności przetwarzania określonej poniżej:

REFERAT ORGANIZACYJNY

  • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 08 marca 1990 , o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 , o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • przyjmowania skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy;
 • prowadzenia rejestru rozmów telefonicznych zamiejscowych i faxu;
 • przyjmowania i prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej;
 • prowadzenia książki kontroli zewnętrznej Urzędu Gminy;
 • udostępniania informacji publicznych;
 • prowadzenia rejestru ofert na zapytania ofertowe;
 • prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień;
 • prowadzenia archiwum zakładowego oraz udostępniania dokumentacji z archiwum;
 • prowadzenia rejestru poświadczeń własnoręczności.
  • GOSPODARKA LEŚNA/SPRAWY WODNE/SPRAWY OBRONNE/OSP

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 , prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody;
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 prawo wodne;
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej;
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt;
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej (np. wybór wykonawcy usług leśnych, sprzedaż i przydział drewna);
 • przyjmowania wniosków w sprawie zgłoszeń lub wydawania zezwoleń na wycinkę drzew;
 • nakładania administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie drzew;
 • wydawania decyzji administracyjnych z zakresu spraw o zmianę stosunków wodnych;
 • wykonywania zadań Gminy wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy współpracy w realizacji tych zadań ze stowarzyszeniami OSP oraz z PSP;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom;
 • realizacji zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej;
 • obsługi radiotelefonicznej łączności ze Starostwem Powiatowym na wypadek nadzwyczajnych zdarzeń;
 • realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt gospodarskich.
  • KADRY / POŻYTEK PUBLICZNY/WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie;
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 3 marca 2000 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
 • ustawa z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • prowadzenia spraw związanych z gospodarką kadrową w Urzędzie Gminy, w tym prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu Gminy;
 • współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży absolwenckich i innych;
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniów oraz studentów;
 • przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowej pracowników Urzędu Gminy oraz przeprowadzaniem naboru na stanowiska;
 • prowadzenie spraw związanych z przeglądami i oceną kadr administracji samorządowej;
 • prowadzenia postępowań w sprawach wydania decyzji zezwalających na przeprowadzenie imprez masowych;
 • współdziałania ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
 • prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji klubom sportowym (LKS);
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji;
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • GOSPODARKA ODPADAMI/OCHRONA ŚRODOWISKA

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest do podjęcia działań na żądanie osoby, której stroną jest osoba, której dane  dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UG wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 6 września 2021 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • prowadzenia postępowania w sprawie usuwania z terenu gminy materiałów zawierających azbest;
 • przyjmowania deklaracji w sprawie prowadzenia rozliczeń za odbiór odpadów komunalnych;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
 • wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wydawania w tym zakresie odpowiednich zaświadczeń;
 • prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest do podjęcia działań na żądanie osoby, której stroną jest osoba, której dane  dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UG wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na stanowisko objęte procesem;
 • wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych.

W przypadku gdy dane osobowe umieszczone w CV bądź liście motywacyjnym będą wykraczały poza zakres określony we właściwych przepisach ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, ADO będzie je przetwarzał na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  ADO będzie przetwarzał dane osobowe również na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji gdy uzyska na takie działania pozwolenie w postaci odpowiedniej zgody, wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

  • OBSŁUGA RADY GMINY

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 14 marca 2014 o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych;
 • ustawa z dnia 24 lipca 2015 prawo o zgromadzeniach;
 • ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • sporządzania uchwał rady gminy;
 • przekazywania uchwał, wniosków, opinii wójtowi gminy i innym jednostkom organizacyjnym i instytucjom do realizacji i wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wypełnienia obowiązków określonych w regulaminie pracy rady gminy;
 • prowadzenia rejestrów: uchwał rady gminy, wniosków komisji rady, interpelacji i wniosków radnych gminy, zarządzeń wójta, skarg i wniosków;
 • prowadzenia obsługi korespondencji wychodzącej i przychodzącej do rady gminy;
 • prowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze gminy;
 • prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji.
  • MONITORING WIZYJNY

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UG wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ochrony mienia oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 prawo o aktach stanu cywilnego;
 • ustawa z dnia 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska;
 • ustawa z 25 lutego 1964 kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawa z 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;
 • ustawa z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach;
 • ustawa z 4 kwietnia 2012 o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady z 6 lipca 2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
 • sporządzania i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego;
 • sporządzenia polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie, małżeństw, zgon za granicą;
 • sprostowania, uzupełnianie, unieważnianie aktu stanu cywilnego;
 • wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym;
 • wydawania zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą;
 • wydawania zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego;
 • wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
 • wydawania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 • przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 • przyjmowania oświadczeń rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa;
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia;
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne;
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji.

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności;
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych;
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 kodeks wyborczy.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • realizacji obowiązku meldunkowego tj.: zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski;
 • wydawanie zaświadczeń o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL;
 • usuwanie niezgodności w danych, nadanie numeru PESEL;
 • wydanie dowodu osobistego, unieważnianie dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, upływu terminu ważności dowodu osobistego, zmiana wizerunku twarzy, wymiany dowodu osobistego bez warstwy elektronicznej, braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego, braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu;
 • zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
 • sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach;
 • prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji.

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami;
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • ustawa z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • realizacji zadań związanych z zawieraniem umów: dzierżawy, użyczenia, zbywania i nabywania nieruchomości (w tym również przetargi na zbycie nieruchomości i wykonanie prawa pierwokupu przez gminę);
 • wydawanie decyzji środowiskowych;
 • regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym komunalizacja);
 • nadawania numeracji porządkowej nieruchomości;
 • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • prowadzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji.
  • BUDOWNICTWO I INWESTYCJE

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 prawo wodne;
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 • ustawa z dnia 15 lutego 1962 o ochronie dóbr kultury;
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;
 • ustawa z dnia 23 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawa z dnia 09 czerwca 2011 prawo geologiczne i górnicze;
 • ustawa z dnia 03 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami;
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 prawo budowlane;
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych;
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 o transporcie zbiorowym;
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej;
 • ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa w dnia 10 kwietnia 1997 prawo energetyczne;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • ustawa o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001;
 • ustawa z dnia 06 września 1990 o transporcie drogowym;
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie drogowym;
 • rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej;
 • rozporządzenie rady ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
 • rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 września 2007 w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług;
 • ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji;
 • rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 w sprawie rozgraniczania nieruchomości;
 • ustawa z dnia 10 maja 1990 przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych;
 • ustawa z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • ustawa z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • planowania, przygotowania, prowadzenia i rozliczania inwestycji i remontów gminy;
 • utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych, których właścicielem jest gmina;
 • utrzymywania i zarządzania cmentarzami komunalnymi;
 • wydawania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • prowadzenia postępowań i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • prowadzenia postępowań i wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzenia postępowań w sprawie opłaty planistycznej;
 • wydania postanowienia o wstępnym projekcie podziału nieruchomości;
 • wydawania wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wydania zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki;
 • ewidencji wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie zaświadczeń w sprawie zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu i możliwości podpięcia do kanalizacji i wodociągu;
 • ewidencjonowania wydanych pozwoleń na budowę na terenie gminy;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydawania decyzji na lokalizacje zjazdów z dróg gminnych;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydawania decyzji na opłatę na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót związanych z budowa zjazdu;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydawania decyzji na lokalizację w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydawania decyzji na opłatę na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robot związanych umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydawania decyzji na opłatę za umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • prowadzenia postępowań w zakresie składanych wniosków o wykonanie remontów, napraw dróg gminnych publicznych i wewnętrznych;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydawania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych;
 • prowadzenia postępowań w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia obiektów infrastruktury drogowo – mostowej w ramach przyznanych dotacji;
 • wydawania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych;
 • prowadzenia postępowań w zakresie wydania decyzji środowiskowej, w tym przyjmowanie wniosków, przygotowywanie projektów postanowień i decyzji;
 • wystawienia zaświadczeń o położeniu działek na obszarze NATURA 2000;
 • zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków;
 • zawiadomienia o oddanych do użytkowania budynkach;
 • zawierania umów dzierżawy;
 • prowadzenia spraw z zakresu gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasobem lokalowym gminy;
 • sporządzenia projektów aktów prawnych oraz wymaganych przepisami sprawozdań w tym zakresie;
 • prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych;
 • prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich;
 • przyznawania dodatków energetycznych;
 • prowadzenia ewidencji bazy noclegowej oraz wydawanie zaświadczeń;
 • wydawania decyzji podziałowej;
 • przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego oraz wydawania decyzji rozgraniczeniowej;
 • realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przyjmowania informacji w sprawie prowadzenia rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków;
 • sporządzania umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
 • wprowadzania zmian na podstawie wniosków w umowach na odbiór ścieków i dostawę wody;
 • wydawania zezwoleń (decyzji zmieniających) na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym osób;
 • wydawania decyzji w sprawach licencji w przewozach taksówkowych;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji publicznej;
 • wykonywania innych zadań Gminy wynikających z ustaw.

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

  • KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług;
 • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa;
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • wystawiania/zatwierdzania oraz przechowywania właściwych dokumentów księgowych (np. faktury VAT, listy płac, wypłaty gotówkowe z kasy);
 • zatwierdzania dyspozycji środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych (np. przelewy faktur VAT, wynagrodzeń i innych świadczeń dla osób fizycznych, zobowiązań finansowych, przelewów dla jednostek budżetowych, przelewy dotacji);
 • prowadzenia ewidencji potwierdzeń sald z bankami i dostawcami;
 • sporządzania sprawozdań z wykonywania budżetu Gminy;
 • zatwierdzania sprawozdań finansowych i budżetowych;
 • opracowania projektu Uchwały budżetowej i WPF oraz projektów Uchwał zmieniających budżet i WPF;
 • przekazywania informacji o kwotach dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek gminy;
 • sporządzania planu finansowego urzędu gminy;
 • sporządzania dowodów OT dokumentujących przyjęcie do ewidencji środków trwałych z zakupu i inwestycji;
 • prowadzenie czynności zmierzających do stosowania środków egzekucyjnych poprzez wystawianie upomnień i tytułów egzekucyjnych na zaległości w dochodach majątkowych Gminy oraz przyjmowanie wniosków o umorzenia zaległości wynikających z prowadzonej ewidencji dochodów majątkowych Gminy;
 • sporządzania rejestru osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenie ewidencji wojskowej;
 • wezwania osób do stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, weryfikacji tożsamości tych osób;
 • ustalenia przyczyn braku zgłoszenia, oraz ustalenia miejsca ich pobytu;
 • prowadzenia wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do czynnej służby wojskowej;
 • akcji kurierskiej;
 • świadczenia na rzecz obrony zadań wynikających z funkcji państwa – gospodarza HNS;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji.
  • PODATKI

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym;
 • ustawa z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym;
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa;
 • ustawa z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • ustawa z dnia 09 października 2015 o rewitalizacji;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane;
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych;
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej;
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • ustawa z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • wydawania decyzji podatkowych w sprawie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, w sprawie ulg podatkowych (ulgi z tytułu nabycia gruntu, ulgi inwestycyjnej);
 • przyjmowania informacji i deklaracji wraz z załącznikami w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych;
 • sporządzenia planu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych;
 • przyjmowania danych o podatnikach z ewidencji gruntów i budynków;
 • nanoszenia danych dotyczących przedmiotów opodatkowania;
 • kontroli składanych deklaracji i informacji podatkowych;
 • wezwań do złożenia deklaracji i informacji podatkowych;
 • gromadzenia danych do wymiaru podatków z różnych źródeł;
 • wydawania decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, prowadzenia rejestru wydanych decyzji podatkowych,
 • sporządzania decyzji zmieniających;
 • wydawania zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego oraz o wielkości użytków rolnych;
 • sporządzenia wykazu inkasentów;
 • przyjmowania wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych;
 • przygotowania dokumentacji w sprawach oświadczenia o stanie majątkowym i finansowym podatnika osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o stanie majątkowym i finansowym podatnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 • wystawienia zaświadczenia o pomocy de minimis;
 • sporządzenia wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty i zamieszczenia na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i BIP;
 • przekazania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • przekazania sprawozdania do Ministerstwa Finansów o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 • przekazania sprawozdania o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • przekazania deklaracji DEK – 1 (w tym w formie dokumentu elektronicznego);
 • przeprowadzania kontroli podatkowej;
 • udzielania odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych w zakresie stanu majątkowego podatnika;
 • wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym dla celów: socjalnych, stypendialnych, ubezpieczeniowych i innych;
 • bieżącej obsługi podatników;
 • archiwizacji dokumentów podatkowych;
 • sporządzania sprawozdań w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości;
 • sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z zakresu podatków lokalnych z zestawieniem umorzeń, odroczeń zastosowanych na wniosek podatnika;
 • prowadzenia dziennika obrotów, zestawienia przypisów i odpisów, skutków obniżki stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych;
 • udzielania odpowiedzi w ramach składanych wniosków o dostęp do informacji publicznej;
 • przyjmowanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych, stwierdzanie własnoręczności podpisów.
  • KASA

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z:
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa.

Na podstawie wymienionych podstaw prawnych UG będzie przetwarzał dane osobowe m.in. w celu:
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • prowadzenia ewidencji szczegółowej w zakresie opłaty skarbowej;
 • prowadzenia gospodarki kasowej Urzędu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi uregulowaniami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej obrotów kasowych;
 • prowadzenia dokumentacji obrotów kasowych (przychody i rozchody gotówkowe);
 • prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania.

USŁUGODAWCY

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku realizacji umowy dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na UG, które są określone w obowiązujących przepisach prawa (np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny spoczywający na ADO. UG  może również przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikłymi na tle realizacji umowy. W takim przypadku dane osobowe będą również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

WIZERUNEK

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej, mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, ofertowych bądź w prasie, których administratorem jest UG, wówczas dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, elektronicznej na adres poczty – mail: urzad@hyzne.pl lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą być ujawniane tylko i wyłącznie upoważnionym  osobom w ramach struktury organizacyjnej UG (np. pracownikom), podmiotom przetwarzającym  dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom danych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (w zależności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych), m.in. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytowe, ubezpieczeniowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne (np. hosting), udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki lub operatorzy płatności internetowych), a także podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy sądowi czy Policja.

8. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą być ujawniane tylko i wyłącznie upoważnionym osobom w ramach struktury organizacyjnej UG (np. pracownikom), podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom danych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (w zależności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych), m.in. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytowe, ubezpieczeniowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne (np. hosting), udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki lub operatorzy płatności internetowych), a także podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy sądowi czy Policja.

9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

UG przetwarza dane osobowe przy uwzględnieniu podstawy prawnej oraz celu przetwarzania.

 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ADO przetwarza dane osobowe do czasu jej wycofania lub osiągnięcia przez UG celu związanego z przetwarzaniem danych osobowych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ADO przetwarza dane do czasu jej realizacji (chyba, że obowiązek dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa np. Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości – księgi rachunkowe 5 lat);
 • gdy przetwarzanie danych osobowych określają przepisy obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wówczas ADO przetwarza dane osobowe przez okres wynikający z tych właściwych przepisów, lub przez okres określony przepisami obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie 6 ust. 1 lit. e RODO tj. w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO dane osobowe przez okres wynikający z tych właściwych przepisów, lub przez okres określony przepisami obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Po realizacji ostatniego z celów, dla którego dane zostały pozyskane, dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub archiwizowane przy uwzględnieniu właściwych przepisów RODO.

10. ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez UG oraz w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, ADO informuje o prawach, które przysługują osobom których dane dotyczą:

 • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych – ADO przekazuje osobie której dane dotyczą informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o zakresie danych, które są przetwarzane. ADO przekazuje ponadto kopię danych osobie występującej z żądaniem przekazania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych (poprawienia danych) – ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą prostuje dane nieprawidłowe lub uzupełnia dane niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą może żądać od ADO usunięcia danych, w sytuacji gdy jej zdaniem nie służą one realizacji żadnego celu przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ADO zaprzestaje przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są niezgodnie   z prawem, a także przypadkach gdy ADO nie potrzebuje zgromadzonych danych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami bądź na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych – prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od ADO dane jej dotyczące w formacie, który daje możliwość odczytania danych przez komputer.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo również do żądania przesłania tych danych (jeżeli możliwości techniczne na to pozwolą) innemu podmiotowi.

ADO nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich ww. uprawnień, w każdym zakresie i w każdym przypadku. Konkretne uprawnienia przysługują bowiem w zależności od tego na jakiej podstawie prawnej oparte jest przetwarzanie i jaki jest jego cel.

ADO informuje również, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

11. OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie ADO danych osobowych, które są następnie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO tj. na podstawie zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi jest dobrowolne. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wówczas podanie danych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych objętych art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych w zależności od konkretnej przesłanki przetwarzania określonej powyżej, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez ADO poszczególnych celów, dla których dane osobowe są pobierane.

12. REALIZACJA PRAW, OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

ADO komunikuje się z osobą, której dane dotyczą w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, a także prowadzi komunikację w sprawie  przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, jak również ustnie, o ile potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ADO poinformuję osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu. ADO w ramach powyższej komunikacji nie pobiera opłat, może jednak pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na  swój  ustawiczny  charakter,  ADO może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

13. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI/ PROFILOWANIE

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie podlegają profilowaniu.