Oświata

Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce

36-024 Brzezówka 111
Numer telefonu: 172295247
Adres e-mail: spbrzezowka@hyzne.pl
Link do strony internetowej: www.spbrzezowka.ostnet.pl
Opis szkoły:
Szkoła Podstawowa w Brzezówce jest szkołą ośmioklasową z oddziałem przedszkolnym. Aktualnie w szkole uczy się 76 dzieci w 8 oddziałach oraz w oddziale przedszkolnym. Pracuje tutaj 19 nauczycieli, w tym 8 pełnoetatowych pozostali uzupełniają etaty innych szkół lub zatrudnieni są w niepełnym wymiarze godzin. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Opiekę dzieciom zapewniają również nauczyciele prowadzący koła zainteresowań w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Baza lokalowa i dydaktyczna szkoły zapewnia warunki bezpieczeństwa i nauki. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny w tym monitory interaktywne i tablice multimedialne. Atutem szkoły jest indywidualizacja procesu nauczania wynikająca z średniej liczebności klas oraz doskonała znajomość środowiska życia dziecka sprzyjająca indywidualnemu podejściu do każdego ucznia. Szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania i wychowania. Uczniowie biorą udział w licznych i różnorodnych konkursach na wielu szczeblach,
odnosząc w nich sukcesy.

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

36-025 Dylgówka 29
Nr telefonów: 17-2295479
Adres e-mail: spdylagowka@hyzne.pl
Link do strony internetowej: www.spdylagowka.itl.pl
Opis szkoły:
Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce to placówka oświatowa, która w obecnym budynku rozpoczęła działalność w roku szkolnym 1965/66. Na przestrzeni lat budynek szkoły został rozbudowany i gruntownie zmodernizowany. Oddano do użytku salę gimnastyczną, zaplecze kuchenne. Wykonano nowoczesną kotłownię gazową, dokonano remontów sal lekcyjnych, łazienek i szatni uczniowskich.
Za historii szkoły na uwagę zasługują daty:

  • 16 października 2004 r. uroczystość nadania imienia Polskiego Czerwonego Krzyża.
  • 19 listopada 2005 r. uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły;
  • 24 października 2009 r. uroczystość sadzenia „Dębów 90 lecia” w 90 rocznicę PCK    i 5 rocznicę nadania imienia szkole;
  • 16 października 2019 r. uroczystość sadzenia „Dębów 100 lecia” w 100 rocznicę PCK    i 15 rocznicę nadania imienia szkole.

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce jest 8 klasową placówką z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.
W roku 2021/2022 do szkoły uczęszcza 95 uczniów. Oddział przedszkolny liczy 14 dzieci natomiast punkt przedszkolny 25.
Na co dzień szkoła tętni życiem poprzez tworzenie atmosfery partnerskiej, serdecznej i życzliwej współpracy na linii nauczyciele–uczniowie–rodzice. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i nabywają nowe umiejętności podczas zajęć w dobrze wyposażonych (m.in. w projektory multimedialne i tablice interaktywne) salach lekcyjnych.
Poprzez realizację programów opierających się na współpracy szkoły z placówkami oświatowymi z państw Unii Europejskiej, uczniowie nawiązują nowe znajomości, przyjaźnie z rówieśnikami mieszkającymi w tych krajach. Poznają tamtejsze obyczaje i kulturę, doskonalą umiejętność posługiwania się obcymi językami, stają się bardziej tolerancyjni i otwarci na świat.
Edukacja patriotyczna realizowana jest min. poprzez udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości, Konstytucji 3 V, Dnia Flagi, wystawy i konkursy historyczne.
Kultywowanie tradycji (świętowanie Dnia Patrona, organizowanie Jasełek szkolnych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy, Dnia Dziecka, zabaw andrzejkowych, karnawałowych)
Organizowanie akcji charytatywnych (zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła „Caritas”, „PCK”, „ Góra grosza” obchody Dnia Papieskiego, działania na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Hyżnem., pomoc dla zwierząt w schronisku „Kundelek”),
W naszej placówce dużą wagę przywiązujemy do dbałości o środowisko naturalne. Uczniowie z nauczycielami uczestniczą w obchodach Dnia Ziemi, biorą udział
w Sprzątaniu Świata, dbają o piękny wygląd Szkolnego Ogrodu, pomagają zwierzętom z rzeszowskiego schroniska „Kundelek”.
Uczą się prowadzić zdrowy tryb życia poprzez nabywanie właściwych nawyków żywieniowych (akcja „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”) i różnorodne formy zajęć ruchowych.
Uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania uczęszczając na kółka przedmiotowe, artystyczne, sportowe i językowe. Osiągają liczne sukcesy w konkursach na szczeblu gminy, powiatu, województwa. Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych, uczniowie biorą udział w realizacji programów poświęconych tej problematyce: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Ratujemy i uczymy ratować”
Czas wolny przed lub po lekcjach dzieci mogą spędzać w bibliotece szkolnej wyposażonej w bogaty, ciekawy księgozbiór .

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce

36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 173
Nr. telefonów: 17-2295-558
Adres e-mail: spgrzegorzowka@hyzne.pl
Link do strony internetowej: www.spgrzegorzowka.pl
Opis szkoły :
Nasza szkoła położona jest w malowniczej miejscowości nad rzeką Mleczką – Grzegorzówka. Szkoła działa nieprzerwanie od 1910 r. Wiedzę zdobywa w niej już dziesiąte pokolenie mieszkańców naszej wsi. Placówka łączy w sobie Szkołę Podstawową oraz Oddział Przedszkolny. Obecnie szkoła liczy 9 oddziałów w tym oddział przedszkolny i klasy I – VIII.
W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 73 uczniów oraz 17 dzieci do oddziału przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze prowadzi 22 nauczycieli.
Jesteśmy szkołą, w której wspieramy dzieci w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę, uczymy i przygotowujemy do życia, nie odbierając dzieciństwa, radości i humoru. Zapewniamy klimat zaufania, akceptacji i wolności, dzięki czemu pomagamy naszym uczniom odkrywać i wzmacniać ich mocne strony. Głównym celem naszej działalności jest stwarzanie warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, rozbudzanie zainteresowań, zdolności. Umożliwia nam to bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach, zawodach. Poza tym chętnie bierzemy udział w programach, różnorodnych warsztatach realizując ciekawe zadania kształtujące kreatywność, osobowość naszych wychowanków.
Od września 2021 roku dysponujemy nowoczesną halą sportową, która posiada wielofunkcyjne boisko, umożliwiające realizację wielu dyscyplin sportowych m.in. koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki halowej. Nasi uczniowie w komfortowych warunkach realizują lekcje wychowania fizycznego, rozwijają swoje pasje sportowe na zajęciach pozalekcyjnych SKS, realizują program WF z AWF.
Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności, a także intensywnie współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci
i młodzieży.
W naszej codziennej pracy kierujemy się przesłaniem naszego Patrona Szkoły św. Jana Kantego, od którego uczymy się cenić nade wszystko prawdę
i staramy się być zawsze w służbie prawdy.

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem

36-024 Hyżne 615A
Nr telefonu: 17 22 95 168
Adres e-mail:sphyzne@hyzne.pl
Link do strony internetowej:  www.sp.hyzne.net
Opis szkoły:
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem została oddana do użytku 16 lipca 1972r. Szkoła Podstawowa jest gminną jednostką budżetową, jej organem prowadzącym jest Gmina Hyżne, a organem sprawującym nadzór jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Obecnie szkoła mieści się w dwóch budynkach. Punkt Przedszkolny mieści się w odrestaurowanym „Dworku”, a dzieci i młodzież w budynku wygaszonego gimnazjum.
Do 6 oddziałów przedszkolnych i 13 szkolnych uczęszcza obecnie 413 dzieci. Do ich dyspozycji jest boisko „Orlik” oraz duża hala sportowa i sala gimnastyczna. Uczniowie na co dzień korzystają również ze stołówki szkolnej oraz placu zabaw, który znajduje się w przyszkolnym ogrodzie.
Dobre warunki lokalowe, szeroka baza dydaktyczna i wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy szkoły. [GALERIA]

Szkoła Podstawowa w Szklarach

36-025 Dylągówka, Szklary 148
Nr telefonów: 17 2295380
Adres e-mail: spszklary@hyzne.pl
Link do strony internetowej: www.spszklary.ostnet.pl
Opis szkoły:
Szkoła Podstawowa w Szklarach znajduje się na terenie Gminy Hyżne. Pierwszy budynek szkoły w Szklarach został oddany do użytku w 1905 roku
a pierwszym dyrektorem był pan Jerzy Lubelski. Nowa szkoła została oddana do użytku 19 stycznia 1974 roku. W ostatnich latach szkoła została poddana intensywnym pracom remontowym i modernizacyjnym. Odnowione zostały również sale lekcyjne, została urządzona nowa pracownia informatyczna. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie dbają o szkołę i jej obejście. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb.
Misją szkoły jest ,,Wychowujemy do grzeczności’’.
Nasza szkoła jest: otwarta dla wszystkich, przyjazna i bezpieczna dla ucznia, wspierana przez rodziców, dająca uczucie radości z nauki
i rozwijająca zainteresowania uczniów, dająca poczucie własnej wartości, współpracująca ze środowiskiem lokalnym oraz estetyczna.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej

36-025 Dylągówka, Wólka Hyżneńska  28
Nr telefonów: 17 229 54 51
Adres e-mail: spwolkahyznenska@hyzne.pl
Link do strony internetowej: http://spwh.hyzne.net/
Opis szkoły:
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej to jedna z sześciu szkół podstawowych, funkcjonuje w obszarze wiejskim Gminy Hyżne. To placówka ośmioklasowa. Przy szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny, w którym realizowane jest roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej stawia na wszechstronny rozwój każdego ucznia, uczy myśleć i rozumieć świat, uczy przestrzegania praw ucznia oraz promuje zdrowy styl życia, rozwija pasje i zainteresowania, uczy wrażliwości i rozwija społecznie, pozwala odnieść sukces, zachęca do współpracy, jest nowatorska, przygotowuje do przyszłości.

ŻŁOBEK „SŁONECZKO” W BRZEZÓWCE

Żłobek „Słoneczko” funkcjonuje od grudnia 2015 roku. Placówka mieści się w wyremontowanej części budynku Domu Ludowego w Brzezówce i oferuje miejsca opieki dla dzieci z terenu Gminy Hyżne.

Żłobek powstał przy wsparciu funduszy z Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”  oraz ze środków własnych gminy. Placówka posiada piękną salę zabaw, sypialnię, łazienkę, aneks kuchenny oraz ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

Sala zabaw wyposażona jest w sprzęty i zabawki dostosowane do wieku dzieci.

W pierwszym roku działalności do żłobka uczęszczało 15 dzieci. Wraz ze wzrostem zainteresowania rodziców placówką, w kolejnych miesiącach utworzono nowe miejsca. Obecnie do dyspozycji rodziców jest 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.

W żłobku sprawowana jest opieka nad dziećmi w warunkach zbliżonych do warunków domowych.  Personel dba o to, aby dzieci rozwijały się w atmosferze serdeczności, przyjaźni i domowego ciepła. Opiekunki realizują program opiekuńczo – wychowawczy i edukacyjny dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

Dzięki dobrej współpracy pracowników żłobka z rodzicami dzieci opieka nad maluchami dostosowana jest do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zasady postępowania rekrutacyjnego.

Rok „żłobkowy” trwa od 01 września do 31 sierpnia.

Podstawowa rekrutacja do żłobka odbywa się raz w roku.

Rekrutacja do żłobka prowadzona jest w formach:

  1. Podstawowa w terminie kwiecień/ maj każdego roku.
  2. Uzupełniająca w trakcie roku, w przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku.

O terminie rekrutacji podstawowej dyrektor żłobka informuje na stronie Gminy Hyżne.

Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka posiadają dzieci zamieszkałe wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) na terenie Gminy Hyżne.

Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Hyżne, jeżeli Żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami.

Godziny pracy Żłobka:
Żłobek pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  6.30 -17.00.

Kontakt:
Adres: Żłobek „Słoneczko” w Brzezówce
Brzezówka 110, 36-024 Hyżne
Telefon: 17 22 95 275
adres e mail: dyrektor@zlobek.hyzne.pl