Przebudowa  odcinka drogi gminnej na „Pastwiska” w sołectwie Grzegorzówka

W Grzegorzówce na drodze gminnej wewnętrznej wykonana została nawierzchnia bitumiczna szerokości 3,0 m, w dwóch warstwach o łącznej gr. 7 cm, o długości 155 mb. Dodatkowo dokonano uzupełnienia podbudowy z kruszywa oraz wykonano pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego. Koszt wykonanych prac wyniósł 35 090,30 zł, w całości pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego.