Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej – (powodzi 26.06.2020) w sołectwie Dylągówce

W Dylągówce zrealizowano zadanie przebudowy drogi wewnętrznej na Kurośkę zlokalizowanej na dz. nr 2422/1 w m. Dylągówka w km 0+340 – 0+480, w technologii nawierzchni z elementów betonowych za kwotę 44 871,38 zł, w całości pokryte z Funduszu Sołeckiego.