Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 316412, 316415, 31625, 31623, 31617

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano odcinek drogi o długości 165 mb. dotychczasową nawierzchnię z kruszywa przebudowano na nawierzchnię z elementów betonowych (płyty drogowe wielootworowe, kostka betonowa) oraz zastosowano korytka betonowe. Technologię dobrano do szerokości pasa drogowego z uwzględnieniem potrzeby odwodnienia drogi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 97 854,63 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 65 000,00 zł oraz środki Gminy Hyżne w wysokości 32 854,63 zł.

Zadanie połączone było z Przebudową drogi gminnej k. Żygały w sołectwie Hyżne.