Przebudowa drogi  gminnej w przysiółku „Za łąkę” w kier. Olecha w sołectwie Szklary

Przebudowane zostało 145 m drogi, wykonano nawierzchnię o szerokości 2,5m z płyt IOMB. Zakres prac obejmował korytowanie na głębokość 10-40cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, ułożenie płyt betonowych IOMB 100x75x12cm zbrojonych na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie 40 mb korytek kolejowych w poboczu drogi, obsypanie poboczy i wypełnienie otworów w płytach.

Wartość robót wyniosła 64 872,50 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 44 872,50 zł, a  wkład Gminy Hyżne 20 000,00 zł.