Bezdomne zwierzęta

Zgubiono

Znaleziono

Zgodnie z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren.

Właściciel zwierzęcia domowego, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa  środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

  • wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
  • nie wyprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla zwierząt
  • nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej: zakaz nie dotyczy psów przewodników;
  • zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;
  • natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w   szczególności w pomieszczeniach wspólnego użytku, na chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach, parkach i innych miejscach publicznych i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne.

3. Zwłoki padłych zwierząt domowych należy przekazywać odpłatnie do firm posiadających zezwolenie do zbierania i utylizacji padłych zwierząt.

4. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami określa szczegółowo program zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Hyżne.

5. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki itp. w budynkach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są do zabezpieczenia ich przed wydostawaniem się z pomieszczenia.