Najważniejsze inwestycje 2020

Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148 – 0+310 oraz 0+340 – 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka

Łączna wartość robót  wyniosła 784 312,97 zł, w tym:

  • dotacja FDS: 470 588,00 złotych;
  • udział własny Gminy: 313 724,97 złotych.

Przebudowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000 – 0+980, oraz w km 1+010 – 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka

Łączna wartość robót  wyniosła 1 046 630,21 zł, w tym:

  • dotacja FDS: 625 522,00 złotych,
  • udział własny Gminy: 421 108,21 złotych.

Przekazanie placów budów nastąpiło w dniu 20.07.2020 r., zadanie zakończono 30.11.2020 r., odbioru końcowego dokonano 15.12.2020 r.
Wykonawcą prac na obu zadaniach jest firma: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107 a, 37-755 Krzywcza.
Ze względu na zły stan nawierzchni na obu drogach, wskazujący na słabą podbudowę w celu zapewnienia trwałości konstrukcji zaplanowano wykonanie MCE, tj. modernizację drogi metodą recyklingu nawierzchni. Recykling polega na przetworzeniu istniejących, zniszczonych warstw nawierzchni na nową, nośną warstwę konstrukcyjną. Bardzo istotne jest zachowanie elastyczności nowej konstrukcji, aby nie powstały spękania przenoszące się na następną warstwę. W procesie recyklingu z użyciem mieszanki MCE maszyna frezująco-mieszająca wyposażona jest w bęben z dwoma dyszami. Do bębna doprowadzana jest woda i emulsja, wszystko jest razem mieszane i dodatkowo jeszcze rozdrabniane. Pierwszym etapem przed wykonaniem mieszanki MCE jest granulowanie przy pomocy frezarek. Jeżeli wymagane jest doziarnienie gruntu wynikające z zaprojektowanej recepty, rozsypywane jest kruszywo. W następnym etapie prac cement jest rozkładany przy pomocy specjalnych cystern z dozownikami. Później następuje mieszanie materiału wraz z emulsją, która jest dozowana bezpośrednio z cysterny do recyklera. W przypadku recyklerów, które nie posiadają stołu wstępnie profilującego i zagęszczającego, konieczne jest przejście zaraz za recyklerem walca, żeby wyrównać i  zagęścić wstępnie mieszankę, która następnie jest profilowana. Odpowiednia grubość mieszanki jest uzyskiwana dzięki równiarce. Po wyprofilowaniu przystępuje się do zagęszczenia wykonanej podbudowy.

Docelowo powstały drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi umocnionymi kruszywem poboczami. Wyremontowane zostały przepusty pod drogą, jak również istniejące zjazdy do posesji. Odcinkowo umocniono rowy korytkami i skarp ażurami.

Pozostałe inwestycje 2020