Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. „Droga na Słupczyznę” wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na dz. nr ewid. 12784 w m. Szklary w km 0+000 – 0+100

Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. „Droga na Słupczyznę” wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1278/4 w m. Szklary w km 0+000 – 0+100

W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości ok. 100 m wraz z niezbędną infrastrukturą. Prace polegały na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Dodatkowo wykonano pobocza z kruszywa łamanego oraz zmodernizowano przepust drogowy.

Łączna wartość robót  wyniosła 109 953,62 zł, w tym:

  • 100 000,00 zł – pomoc finansowa z Gminy Kleszczów
  • 9 953,62 zł  –  środki własne Gminy Hyżne

Wstecz