Komunikat

W dniach od 16 stycznia 2017 do 27 stycznia 2017 dzieci i młodzież uczęszczające do Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Hyżne mogą bezpłatnie korzystać ze stoku narciarskiego „Ostra Góra” w Dylągówce oraz wyciągu za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, w dni powszednie w godzinach od 1000 – 1300 Warunkiem korzystania ze stoku narciarskiego jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego a także odpowiedniego kasku narciarskiego. Istnieje możliwość wypożyczenia kasków ochronnych przez organizatora.

www.ostragora.pl

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Błażowa, dnia 17 stycznia 2017 r.

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEJ PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016 – 2022
„LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016 – 2022 „Lokalnej Grupy Działania – „Lider Dolina Strugu” – w okresie od 17 do 23 stycznia 2017r. prowadzone są konsultacje społeczne w związku z potrzebą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016 – 2022 „Lokalnej Grupy Działania – Leader Dolina Strugu”, dotyczącą zmiany limitów dotacji dla pojedynczych operacji w działaniach 2.1.1 i 2.1.2.
Proponowana zmiana dotyczy obniżenia limitów dotacji dla pojedynczych operacji w ramach działań  zakresu rozwijania działalności oraz rozpoczynania działalności według następującego schematu :

Nr i nazwa działania

Limit dofinansowania do chwili obecnej

Wskaźnik docelowy

Limit dofinansowania – proponowany

Wskaźnik docelowy

Wskaźnik docelowy przy przesunięciu środków z 2.1.2 do 2.1.1

2.1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD

od 20 000 do 125 000

Liczba wspartych firm : 6 szt.

od 20 000 do 100 000

Liczba wspartych firm : 8 szt.

Liczba wspartych firm : 10 szt.

2.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD

od 20 000 do 100 000

Liczba nowo zarejestrowa-nych działalności: 12 szt.

od 20 000 do 50 000,

Liczba nowo zarejestrowa-nych działalności:24  szt.

Liczba nowo zarejestrowa-nych działalności:  20 szt.

 

Proponuje się również przesunięcie alokacji środków w wysokości 200 000,00 zł z działania 2.1.2 Podejmowanie działalności na działanie 2.1.1 Rozwijanie działalności.

Uzasadnienie :

 Za przeprowadzeniem zmiany przemawiają następujące argumenty :
- z wstępnych informacji Biura LGD można wnioskować nt stosukowo dużej liczby podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o przedmiotowe dotacje;
- niewielka alokacja oraz planowana liczba udzielonych dotacji w obydwu działaniach w porównaniu do występującego zapotrzebowania wśród przedsiębiorstw i osób mających zamiar założyć działalność na obszarze LGD;
-  brak alternatywnych działań pomocowych dla MSP, lub istniejące ograniczenia w programach dotacyjnych uniemożliwiają lub znacząco ograniczają szansę podmiotów z obszaru LGD do ubiegania się o środki,  (np. Innowacyjność, obowiązek długotrwałego bezrobocia);
-  skala przedsięwzięć. Specyfikę działalności gospodarczej w obszarze LGD stanowią głównie małe, rodzinne często jednoosobowe firmy działające w sektorze usług . Taki profil i skala działalności nie generuje zapotrzebowania na znaczące wydatki inwestycyjne. Dlatego też duża część potencjalnych wnioskodawców przejawia zapotrzebowanie inwestycje a tym samym poziom dofinansowania o niższej wartości;
-   zwiększenie wskaźnika udzielonych dotacji w obydwu działaniach.

Załóż firmę przez telefon!

Zainstalowano Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)

Wójt Gminy Hyżne informuje, że realizując uchwałę Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 roku, zawarto porozumienie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do realizacji zadania pn. „Budowa systemu publicznego dostępu do zintegrowanych automatycznych defibratorów zewnętrznych oraz edukacji z pierwszej pomocy”.

W ramach realizacji projektu na frontowej ścianie budynku Urzędu Gminy zainstalowano urządzenie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) wraz z wyposażeniem. Przeprowadzono także szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem urządzenia AED, pracowników Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy, strażaków OSP, nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Hyżnem.

Urządzenie to ma poprawić bezpieczeństwo i zapewnić pomoc w ratowaniu życia mieszkańców Gminy Hyżne.

Informacja

Informacja o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
w 2017 roku

Informacja

Informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej