Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie Hyżne

Szanowni Państwo,
gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób uzyskać dane na podstawie których wyznaczymy na terenie Gminy obszary wymagające interwencji, co w konsekwencji przysłuży się ich naprawie w ramach programu rewitalizacji. Rewitalizacja bowiem to wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane działania, tak by w końcowym efekcie przywrócić je na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Badanie ankietowe jest częścią prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Hyżne na lata 2017-2023”. Bardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym potrzebom. Będziemy wdzięczni za udział w badaniu i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.

Dziękujemy.

Zawiadomienie

XXIX sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 29 marca 2017 r. o godz 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu:

  • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

 

plakat Prezesa bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin