ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

projekt

Dotacje UE na założenie własnej firmy

czas_na_biznes

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

ND_plakat

Zawiadomienie

XXIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 30 września 2016 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

 

 

„Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Formularze rekrutacyjne można składać do dnia 28 września br.
Projekt „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” adresowany jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności, spełniających łącznie następujące kryteria:
1) osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2) osoba zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego)
3) osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
4) osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca do co najmniej jednej z następujących grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku od 50 roku życia.
Uczestniczy projektu mogą otrzymać dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 000 zł oraz wsparcie pomostowe wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 1600 zł/miesiąc.
W ramach projektu planowane jest wyłonienie trzech grup uczestników liczących po 15 osób (po jednej grupie w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie). W ww. lokalizacjach będą odbywać się szkolenia oraz organizowane będzie doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu. Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo, a podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.
Szczegółowe informacje o projekcie
„Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”
można znaleźć na stronie www.parr.pl (Zakładka Projekty)

Projekt „Pomysł – samozatrudnienie”

plakat

45 000 zł na założenie i prowadzenie własnej firmy!

REKRUTACJA DO PROJEKTU „POMYSŁ – SAMOZATRUDNIENIE”

ISS PROJEKT Sp. z o.o. oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizujące projekt „Pomysł – samozatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłaszają rekrutację do projektu.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 07.10.2016 r. do 21.10.2016 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy: bezrobotne Kobiety lub długotrwale bezrobotnych Mężczyzn w wieku powyżej 29 roku życia, mieszkających na terenie miasta Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego, którzy w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie prowadziły działalności gospodarczej.

Dodatkowe kryteria premiujące!

  • dla bezrobotnych Kobiet, Mężczyzn długotrwale bezrobotnych będących rolnikami/ członkami rodzin rolnika, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych;
  • dla bezrobotnych Kobiet, Mężczyzn długotrwale bezrobotnych będących rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

Zdobądź 45 000 zł na założenie i prowadzenie własnej firmy! To może być Twój pomysł! Zgłoś się do nas!

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.pomyslzatrudnienie.pl zakładka „Do pobrania”  i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Szklary

 Uprzejmie informujemy, że 25 września 2016 r. o godz. 9:00 w Domu Strażaka

w Szklarach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Szklary.

Program zebrania:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.
  2. Sprawy różne.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Wólka Hyżneńska

Uprzejmie informujemy, że 25 września 2016 r. o godz. 17:00 w Domu Strażaka

w Wólce Hyżneńskiej odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wólka Hyżneńska.

Program zebrania:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.
  2. Sprawy różne.