Informacja

komunikat 19_09_14

Informacja o rozkładzie jazdy na czas remontu

rozkład jazdy na czas remontu-page-001rozkład jazdy na czas remontu-page-001rozkład jazdy na czas remontu-page-001

Informacja

Ograniczenia komunikacji

PKS w Rzeszowie S.A. informuje, że w związku z czasowym zamknięciem drogi na odcinku Grzegorzówka – Wólka Hyżneńska, z uwagi na remont usuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej od dnia 03.09.2014 r do czasu naprawy usuwiska na liniach Rzeszów – Grzegorzówka, Hyżne Nowa Wieś, Wólka Hyżneńska wprowadzone zostają następujące zmiany w komunikacji:

- Kursy na trasie Grzegorzówka – Rzeszów z godz. 05:30 oraz 06:50 będą wykonywane przez Borówki
- Kursy na trasie Rzeszów – Grzegorzówka z godz. 13:25 oraz 15:35 będą wykonywane przez Borówki
- Kurs z przystanku Hyżne Nowa Wieś skrz. do Rzeszowa z godz. 06:50 wykonywany będzie z Grzegorzówki o godz. 06:50
- Kurs z Rzeszowa do przystanku Hyżne Nowa wieś skrz. z godz.12:25 wykonywany będzie do przystanku Wólka Hyżneńska Sklep przez Dylągówkę skrz., Borówki, Hyżne Nowa Wieś.

Pozostałe kursy będą realizowane do i z przystanku Dylągówka szkrz.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia występujące na drodze wojewódzkiej administrowanej przez PZDW w Rzeszowie

KOMUNIKAT SPECJALNY
UWAGA !!!

Dotyczy: Wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 w m. Wólka Hyżneńska

Od najbliższej środy (3 września br.) w związku z prowadzeniem robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary w km 62+692 – 62+737 w m. Wólka Hyżneńska” zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów wyżej wymieniony odcinek drogi.
Ograniczenie zostanie wprowadzone do odwołania (około 1 miesiąca).

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców
o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasowym oznakowaniem.

Objazdy

dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 tony

kierunek Dylągówka – Łańcut:
drogą wojewódzką nr 878 w m. Hyżne drogą gminną 108453R drogą powiatową 1418
do m. Grzegorzówka i dalej drogą wojewódzką nr 877

kierunek Łańcut – Dylągówka:
w m. Grzegorzówka na drogę powiatową 1418 drogą gminną 108453R do m. Hyżne drogą wojewódzką nr 878 do m. Dylągówka i dalej drogą wojewódzką nr 877

dla pojazdów ciężarowych o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony

kierunek Dylągówka – Łańcut:
drogą wojewódzką nr 878 (przez Rzeszów) lub drogą wojewódzką nr 835 i 881 przez Kańczugę

kierunek Łańcut – Dylągówka:
(przez Rzeszów) – drogą krajową nr 4, następnie drogą wojewódzką nr 878 lub drogą wojewódzką nr 881 i 835 przez Kańczugę

utrudnienia Wolka Hyznenska-page-001

Ogłoszenie – sprzedaż drewna

Ogłoszenie – sprzedaż drewna

Wójt Gminy Hyżne ogłasza przetarg – licytację ustną na sprzedaż drewna opałowego na pniu.

Szczegóły sprzedaży drewna opałowego:

 1. Drzewa rosną na działce gminnej nr 2795 położonej w Hyżnem (obok boiska sportowego „orlik”).
 2. Rodzaj i ilość oferowanego drewna: – grab - 3 szt. - 2,25 m3.
 3. Cena wywoławcza – 121,45 złotych brutto za 1 m3 ustalona na podstawie cennika nadleśnictwa Strzyżów z 14 kwietnia 2014 r.
 4. Oferowana ilość podlega sprzedaży wyłącznie w całości.
 5. Licytacja odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. o godz. 9 °° w Urzędzie Gminy Hyżne pok. nr 14.
 6. Zrywka, odbiór i transport drewna odbywa się we własnym zakresie w terminie do 30 września 2014 r.
 7. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za:
  • bezpieczeństwo w czasie zrywki i załadunku drewna.
  • oznakowanie robót, utrudnienia w czasie ruchu.
  • ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi robotami.
 8. Drewno należy odebrać w terminie zrywki.
 9. Za drewno należy zapłacić w kasie Urzędu Gminy w Hyżnem do siedmiu dni po odbytej licytacji.
 10. Nabywca otrzyma fakturę VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Stypendia szkolne na rok 2014/2015

Stypendium szkolne na rok 2014/2015

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Hyżnem w terminie od 1 do 15 września  2014 r. pokój nr 23. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miesięczną wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku z późn. zm.. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa od 456,00 zł netto.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie z pracy o zarobkach netto, zaświadczenie z GOPS o zasiłkach, zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym  250,00 zł z  ha przel.,  otrzymywane alimenty, renta , emerytura, działalność gospodarcza), dodatkowo zaświadczenie o statusie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., nr 106, poz. 622) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

wniosek o stypendium

Załącznik do wniosku o stypendium

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem zaprasza do składania ofert na dowóz ucznia niepełnosprawnego – poruszającego się samodzielnie – z terenu Gminy Hyżne do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 25.

Trasa: Hyżne –Tyczyn i z powrotem

Liczba km w obydwie strony wynosi 32.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy wykonawcy

Informacja o wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego

         I N F O R M A C J A

 

o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu w budynku Dylągówka nr 88, gmina Hyżne z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

 

Pełna treść ogłoszenia