na-strone3

Ogłoszenie

Ogłoszenie – sprzedaż drewna

 

Wójt Gminy Hyżne ogłasza przetarg- licytację ustną na sprzedaż drewna opałowego.

Drewno znajduje się na działce gminnej w Grzegorzówce (k/budynku remizy OSP Grzegorzówka)

 

Szczegóły sprzedaży drewna opałowego:
1. Drewno jest składowane w kłodach

2. Rodzaj i ilośc oferowanego drewna:  -  olcha – 3,65 m³, (ok. 5,5 mp)

3. Cena wywoławcza – 185 złotych brutto za 1 m³

4. Oferowana ilośc podlega sprzedaży wyłącznie w całości

5. Licytacja odbędzie się  w dniu 25 kwietnia 2014r o godz. 10 °°  w miejscu składowania drewna.

6. Odbiór i transport drewna we własnym zakresie.

7. Drewno należy odebrać w terminie 7 dni od dokonania zakupu.

8. Za drewno należy zapłacic  w kasie Urzędu Gminy w Hyżnem przed odbiorem drewna.

9. Nabywca otrzyma fakturę VAT.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu po przeprowadzonej modernizacji obrębu Wólka Hyżneńska

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 24 a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity : Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 r.)
Starosta Rzeszowski zawiadamia
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Targowa 1 w terminie od 5.05.2014 r. do 23.05.2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz dodatkowo w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej w terminie od 19.05.2014 r. do 23.05.2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 , zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Wólka Hyżneńska gmina Hyżne.

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu po przeprowadzonej modernizacji obrębu Szklary

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 24 a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity : Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 r.)
Starosta Rzeszowski zawiadamia
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Targowa 1 w terminie od 5.05.2014 r. do 23.05.2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz dodatkowo w budynku Starej Szkoły w Szklarach w terminie od 12.05.2014 r. do 16.05.2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Szklary gmina Hyżne.

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu po przeprowadzonej modernizacji obrębu Dylągówka

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 24 a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity : Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 r.)
Starosta Rzeszowski zawiadamia
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Targowa 1 w terminie od 5.05.2014 r. do 23.05.2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz dodatkowo w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylągówce w terminie od 5.05.2014 r. do 9.05.2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Dylągówka gmina Hyżne.

Ogłoszenie o naborze

att00212

Ogłoszenie o realizacji zadań w Gminie Hyżne

Ogłoszenie

Gmina  Hyżne   zaprasza  do   złożenia  oferty   cenowej   na   wykonanie   ekshumacji szczątków żołnierzy z I wojny światowej w miejscowości Grzegorzówka i pochówku na cmentarzu parafialnym oraz wykonanie remontu mogiły partyzantów w Szklarach.

 

Ogłoszenie
Formularz oferty
Mapa orientacyjna

 

Ogłosznie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu:

- Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

- Wypoczynku dzieci i młodzieży.

- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości   narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie

Ogłoszenie

Regulamin