na-strone3

Ogłoszenie o naborze

att00212

Ogłoszenie o realizacji zadań w Gminie Hyżne

Ogłoszenie

Gmina  Hyżne   zaprasza  do   złożenia  oferty   cenowej   na   wykonanie   ekshumacji szczątków żołnierzy z I wojny światowej w miejscowości Grzegorzówka i pochówku na cmentarzu parafialnym oraz wykonanie remontu mogiły partyzantów w Szklarach.

 

Ogłoszenie
Formularz oferty
Mapa orientacyjna

 

Ogłosznie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu:

- Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

- Wypoczynku dzieci i młodzieży.

- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości   narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie

Ogłoszenie

Regulamin

Firma Solartime

kolektory

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora

Wójt Gminy Hyżne 

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora w:

1. Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce 

                                2. Szkole Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej 

 

Pełna treść ogłoszenia

Dni otwarte Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

Szkoła przyjmuje dzieci z wadami wzroku: słabowidzące i niewidome – z upośledzeniem umysłowym, dodatkową niepełnosprawnością ruchową  i zaburzeniami rozwoju.

 

Zaprasza na dni otwarte w szkole wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z wadami wzroku w dniach:

  • 4. IV.2014  w godzinach od  10.00 do 17.00
  • 5.IV.2014 w godzinach od 9.00 do 15.00

 

W PROGRAMIE możliwość zwiedzenia szkoły i internatu, konsultacje ze specjalistami w zakresie rehabilitacji wzroku, ruchu, orientacji przestrzennej, tyflopedagogiem. 

  • Celem działalności szkoły jest edukacja, wychowanie i rewalidacja dzieci słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością.

 

  • EDUKACJA – Szkoła realizuje program dla dzieci słabowidzących i niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną dostosowując go do indywidualnych  możliwości ucznia.
  • WYCHOWANIE – Szkoła daje możliwość pobytu ucznia w internacie zapewniając  wszechstronny rozwój zainteresowań, zdolności i talentów muzycznych, teatralnych, a także przygotowuje dzieci do samodzielności w zakresie czynności życia codziennego.
  • REWALIDACJA – Szkoła gwarantuje  dodatkową pomoc uczniowi w zakresie zajęć rewalidacyjnych: z terapii widzenia, orientacji w przestrzeni, rehabilitacji ruchowej  i logopedii.

Szkoła zapewnia także: opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i opiekę duszpasterską.

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

ul. Słoneczna 11

34-700 Rabka-Zdrój

Tel./fax 018 2676525

e-mail: sw_tereska_rabka@tlen.pl

www.rabka.laski.edu.pl

PLAKAT1

Ogłoszenie

kosciol1

kosciol2