Dotacje z Budżetu Państwa

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DYLĄGÓWCE

Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Dylągówce wymagała remontu. W pomieszczeniu unosił się nieprzyjemny zapach, podłoże było w złym stanie, ściany wymagały malowania. Podobnie plac zabaw, który straszył zniszczonymi elementami. W 2022 roku udało się rozwiązać te problemy.

Inwestycja składała się z trzech etapów:

 1. Wykonania dokumentacji projektowej
 2. Modernizacji placu zabaw
 3. Modernizacji Sali gimnastycznej.

W ramach zadania została ułożona nowa nawierzchnia placu zabaw oraz zostały odnowione jego elementy.  Największą część prac włożono w wyremontowanie  sali sportowej, w której wykonano  m.in: instalację wentylacji mechanicznej, instalację elektryczną, zdemontowano starą nawierzchnię podłogową, a w zamian wykonano nową nowoczesną nawierzchnię sportową. Modernizacji został również poddany balkon i elewacja budynku sali. Na zewnątrz budynku wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentów wraz z ich dociepleniem oraz odbojówkę z kostki

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 043 289,73 zł z czego środki zewnętrzne w wysokości 623 122,30  zł otrzymaliśmy od Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY HYŻNE – POLSKI ŁAD

Zapowiadany przez nas w 2021 roku Program Przebudowy Dróg Lokalnych, został w całości zrealizowany w roku 2022. Możemy z dumą stwierdzić, że był to największy tego typu program w historii naszej gminy. 44 drogi, 11 km długości, koszt 6,8 mln zł. Rok 2022 był zdecydowanie rokiem modernizacji dróg. Mamy nadzieję, że poprawi to codzienne życie naszych mieszkańców.

Szczegóły poniżej:

W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne, tłuczniowe i z płyt ażurowych wraz ze wzmocnieniem podbudów, wymianą przepustów, odcinkowymi umocnieniami rowów, a także umocnienia poboczy kruszywem. Istniejące zjazdy zostały dostosowane do nowych nawierzchni.

Wykonano następujące drogi:

 • Drogi o nawierzchni bitumicznej:
 1. Przebudowa drogi gminnej G 108462 R Szklary – Potok w miejscowości Szklary.
 2. Przebudowa drogi na Role zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1092/1 w m. Szklary.
 3. Przebudowa drogi wewnętrznej ”Na Bilcówkę” w m. Szklary.
 4. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 615/2; 631/11; 631/14; 632/4; 627/4; 634/5 i 660/2 w miejscowości Wólka Hyżneńska.
 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej  na „Pastwiska” w sołectwie Grzegorzówka.
 6. Przebudowa drogi wewnętrznej „w Kazanice” w m. Brzezówka.
 7. Przebudowa drogi wewnętrznej „na Bembenka” w miejscowości Brzezówka.
 8. Przebudowa drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na dz. nr ewid. 162/2; 215/5 w m. Brzezówka.
 9. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1768/7 w m. Hyżne.
 10. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1768/11 w m. Hyżne.
 11. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4268 w m. Hyżne.
 12. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2849/1; 2851/6; 2852/5 w m. Hyżne.
 13. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 143/2 w m. Hyżne.
 14. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3094/3 w m. Hyżne.
 15. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3082/6 w m. Hyżne.
 16. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2650/2, 2646 w m. Hyżne (Sołectwo Nieborów).
 17. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2474 i 2462/1 w miejscowości Dylągówka.
 18. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2464/2 i 2464/1 w miejscowości Dylągówka.
 19. Przebudowa drogi wewnętrznej do Boska dz. nr ewid. 2420/9 w miejscowości Dylągówka.
 20. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2476 w m. Dylągówka.
 21. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2159 w m. Dylągówka.
 22. Przebudowa drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2236/1, 2235/3, 2235/5, 2234/4 i 2237/6 w m. Dylągówka.
 23. Przebudowa drogi wewnętrznej na Cmentarz w m. Dylągówka.
 24. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 2488/2 w m. Dylągówka.
 25. Przebudowa drogi wewnętrznej ”Boczna Zaprzylasek” w m. Dylągówka.
 • Drogi o nawierzchni z tłucznia
 1. Przebudowa drogi wewnętrznej „Na Bazary” w miejscowości Szklary.
 2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1583 w m. Szklary.
 3. Przebudowa drogi wewnętrznej „Pod lasem” dz. nr ewid. 1 w miejscowości Grzegorzówka.
 4. Przebudowa drogi wewnętrznej  dz. nr ewid. 616/3 w m. Hyżne.
 5. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 1145 położonych w miejscowości Hyżne.
 6. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2433/1  w m. Dylągówka.
 7. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2419/1 w m. Dylągówka. 
 • Drogi o nawierzchnia z płyt ażurowych
 1. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1642 w miejscowości Hyżne.
 2. Przebudowa drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1255 w m. Hyżne.
 3. Przebudowa drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4681 w m. Hyżne.
 4. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 444 w miejscowości Hyżne.
 5. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2450 w m. Dylągówka.
 6. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2440/2; 186/3; 252/3; 252/4  w m. Dylągówka.
 7. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2412/5; 1750/8; 2412/8  w m. Dylągówka.
 8. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 668/2 w m. Dylągówka.
 9. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 2407 oraz dz. ewid. 2487 i 2406 w miejscowości Dylągówka.
 10. Przebudowa drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2415/4 w m. Dylągówka.
 11. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na dz. nr ewid. 2405, 1226 i 2403 w m. Dylągówka.
 12. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 123 w miejscowości Wólka Hyżneńska.
 • Budowa zatoki autobusowej w Dylągówce

Dzięki budowie zatoki autobusowej z przystankiem nastąpiła poprawa bezpieczeństwa drogowego, a dzięki wybudowaniu parkingu dla samochodów osobowych został rozwiązany odwieczny problem z parkowaniem w tym rejonie.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 6 796 965,45 zł z czego 5 700 000,00 zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych”

Poniżej prezentujemy fotografie części dróg:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY HYŻNE

Na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 4 275 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji po przetargu wyniosła 5 378 999,96 zł brutto. Po realizacji zadania na terenie naszej Gminy zostanie wybudowana sieć wodociągowa (11,7 km) i kanalizacyjna (6,7 km) o łącznej długości 18,4 km. Zadanie podzielone jest na lata 2022 -2023.

W 2022 r. wykonano i odebrano w następujące roboty za kwotę 2 940 054,18 zł:

 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka, Hyżne – etap IV G i H”  w ramach inwestycji w miejscowości Brzezówka. wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 1,63 km.
 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylągówka – etap V” w miejscowości Dylągówka wzdłuż drogi gminnej „na Krzynowiska” powstała sieć kanalizacyjna o długości 1,12 km.
 3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezówka wzdłuż drogi na Borówki”  w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 1,59 km.
 4. „Budowa wodociągu w miejscowości Brzezówka” w Brzezówce powstała sieć wodociągowa wzdłuż drogi „na Kazanicę” o długości 1,05 km.
 5. „Budowa wodociągu w miejscowości Hyżne” w ramach inwestycji wybudowano w okolicach drogi gminnej „Zapady” sieć wodociągową o długości 1,09 km.
 6. „Budowa wodociągu w miejscowości Szklary – przysiółek Przykopy” – wybudowano sieć wodociągową w m. Szklary w okolicach drogi na Leśniczówkę o długości 2,85 km.
 7. „Budowa odcinka wodociągu od Hydroforni w miejscowości Dylągówka do SUW w Hyżnem” wybudowano 1 km sieci wodociągowej.
 8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne – etap VI A i B” w m. Hyżne – Nieborów wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 730 m w rejonie za ZOL-em i za kościołem.
 9. „Budowa sieci wodociągowej w m. Hyżne – Nowa Wieś” – w ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 3 km na kwotę 599 996,69 zł. Wykonawcą zadania był nasz Zakład Usług Komunalnych.

Budowa przejścia dla pieszych w Hyżnem wraz z systemem monitoringu

W ramach zadania przeprowadzono roboty drogowe polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku 40 m, w celu podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem istniejącego chodnika do planowanego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Hyżnem. Wymieniono znaki pionowe, wykonano oznakowanie poziome oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo na przejściu został zamontowany monitoring. W ramach profilaktyki bezpieczeństwa w szkole zorganizowano zajęcia dla dzieci z zakresu bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych, podczas których dzieci otrzymały opaski odblaskowe.

Całkowity koszt zadania wyniósł 100 445,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w wysokości 99 445,01 zł.

 

Rządowe wsparcie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z  dnia 26.10.2020 r. Gmina Hyżne otrzymała wsparcie na odbudowę zniszczonej infrastruktury w wyniku powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2020r. Z uwagi na fakt, że otrzymana pomoc musiała zostać wykorzystana do końca 2020 r., łącznie z  realizacją zadania, do dofinansowania zgłoszono zadania na które Gmina otrzymała stosowne zezwolenia na ich realizację oraz ich zakres dawał gwarancję wykonania w tak krótkim terminie. Gmina Hyżne otrzymała dotację z Budżetu Państwa w wysokości 152 tys. zł. W ramach planowanych zadań przewidziano przebudowę łącznie 0,5 km dróg, uszkodzonych w wyniku czerwcowej powodzi w miejscowości Dylągówka.

 „Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403 w  km 0+100 – 0+200 w m. Dylągówka”

W ramach robót budowlanych wykonano:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych;
 • prace ziemne – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;
 • wykonanie warstwy odcinającej;
 • wykonanie podbudowy dolnej;
 • wykonanie podbudowy górnej;
 • montaż krawężnika betonowego na ławie;
 • wykonanie podsypki cementowo – piaskowej;
 • montaż nawierzchni jezdnej z płyt betonowych wielootworowych wraz z zasypką kruszywa;
 • ułożenie płytko-ścieków i ścieków skarpowych.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 63 266,28 zł w tym:

 • dotacja: 48 000,00 złotych;
 • udział własny Gminy: 15 266,28 złotych.

Prace trwały od 03.12.2020 r., odbioru robót i oddania do użytkowania dokonano w dniu 29.12.2020 r. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe Stanisław Szubart, Husów 418, 37-121 Husów.

„Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr ewid. 2431/1, 2433/1 w  km 0+030 – 0+430 w m. Dylągówka”

W ramach robót budowlanych wykonano:

 • stabilizację istniejącej nawierzchni z kruszywa cementem;
 • uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego;
 • montaż krawężnika betonowego na ławie:
 • wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej;
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej  bitumicznej;
 • wzmocnienie poboczy kruszywem.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 132 421,80 zł w tym:

 • dotacja: 104 000,00 złotych;
 • udział własny Gminy: 128 421,80 złotych.

Prace trwały od 03.12.2020 r., odbioru robót i oddania do użytkowania dokonano 12.2020 r. Wykonawcą prac była firma: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107 a, 37-755 Krzywcza.