Dotacje z Budżetu Państwa

Rządowe wsparcie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z  dnia 26.10.2020 r. Gmina Hyżne otrzymała wsparcie na odbudowę zniszczonej infrastruktury w wyniku powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2020r. Z uwagi na fakt, że otrzymana pomoc musiała zostać wykorzystana do końca 2020 r., łącznie z  realizacją zadania, do dofinansowania zgłoszono zadania na które Gmina otrzymała stosowne zezwolenia na ich realizację oraz ich zakres dawał gwarancję wykonania w tak krótkim terminie. Gmina Hyżne otrzymała dotację z Budżetu Państwa w wysokości 152 tys. zł. W ramach planowanych zadań przewidziano przebudowę łącznie 0,5 km dróg, uszkodzonych w wyniku czerwcowej powodzi w miejscowości Dylągówka.

 „Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403 w  km 0+100 – 0+200 w m. Dylągówka”

W ramach robót budowlanych wykonano:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych;
 • prace ziemne – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;
 • wykonanie warstwy odcinającej;
 • wykonanie podbudowy dolnej;
 • wykonanie podbudowy górnej;
 • montaż krawężnika betonowego na ławie;
 • wykonanie podsypki cementowo – piaskowej;
 • montaż nawierzchni jezdnej z płyt betonowych wielootworowych wraz z zasypką kruszywa;
 • ułożenie płytko-ścieków i ścieków skarpowych.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 63 266,28 zł w tym:

 • dotacja: 48 000,00 złotych;
 • udział własny Gminy: 15 266,28 złotych.

Prace trwały od 03.12.2020 r., odbioru robót i oddania do użytkowania dokonano w dniu 29.12.2020 r. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe Stanisław Szubart, Husów 418, 37-121 Husów.

„Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr ewid. 2431/1, 2433/1 w  km 0+030 – 0+430 w m. Dylągówka”

W ramach robót budowlanych wykonano:

 • stabilizację istniejącej nawierzchni z kruszywa cementem;
 • uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego;
 • montaż krawężnika betonowego na ławie:
 • wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej;
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej  bitumicznej;
 • wzmocnienie poboczy kruszywem.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 132 421,80 zł w tym:

 • dotacja: 104 000,00 złotych;
 • udział własny Gminy: 128 421,80 złotych.

Prace trwały od 03.12.2020 r., odbioru robót i oddania do użytkowania dokonano 12.2020 r. Wykonawcą prac była firma: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107 a, 37-755 Krzywcza.

Wstecz