Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

BUDOWA SKWERU IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W HYŻNEM

Jedną z najważniejszych inwestycji roku 2022 była budowa skweru im. Gen. Władysława Sikorskiego. W naszej gminie brakowało centralnego miejsca spotkań i odpoczynku. Mamy nadzieję, że skwer będzie wizytówką naszej gminy.

W ramach inwestycji powstał skwer, którego miejsce centralne zajmuje pomnik gen. Wł. Sikorskiego. Plac został utwardzony kostką brukową, zasadzono drzewa, krzewy i kwiaty. Wybudowano oświetlenie, trejaż i oświetloną fontannę posadzkową. Zamontowano również ławki, kosze na śmieci, huśtawkę i hamak. Dzięki inwestycji mieszkańcy doczekali się miejsca odpoczynku i rekreacji. Miejsce to przyczynia się także do edukacji historycznej o Generale Władysławie Sikorskim, który wychował się w Hyżnem.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 921 930,46  zł, z czego 920 700,46 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Szklarach

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji odcinka kolektora kanalizacji deszczowej, która uległa awarii powodując uszkodzenia na trasie jej przebiegu, zdemontowano istniejący rozszczelniony rurociąg z prefabrykatów betonowych i zastąpiono go rurami z tworzywa wraz z robotami towarzyszącymi takimi, jak montaż studni czy odtworzenie nawierzchni na trasie kolektora.

Łączna wartość zadania wyniosła 120 000,00 zł sfinansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wyrównanie terenu na dz. nr ewid. 3094/6, 3094/7 w Hyżnem (obok piekarni)

W ramach zadania teren został wyrównany, wykonano profilowanie, niwelację i zagęszczenie oraz obsianie trawą (roboty stanowiły kolejny etap inwestycji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne). Prace obejmowały teren o powierzchni ok. 8000 m2 i ilości ok. 2 000 m3 po zagęszczeniu dowożonego i wbudowanego gruntu.

Całkowity koszt robót wyniósł 115 978,50 zł. w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 61 618,17 zł.

 

Dokumentacja na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Hyżnem

Zadanie obejmowało wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Hyżnem (obok piekarni) poprzez budowę m.in. obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, utwardzeń i ścieżek wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dwóch wariantach oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) niezbędnego do ogłoszenia przetargu dla części wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast  dla części niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 wykonano również prace ziemne polegające na profilowaniu i wyrównaniu terenu ziemią z dowozu oraz obsianiem trawy, które uporządkowały teren dotychczas nieuporządkowany i zakrzaczony.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 63 960,00, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 27 417,91 zł.

 

Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka.

Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jej łączny koszt wyniósł 189 532,13  zł.  Obok  zalewu  w  Dylągówce  zostało  wybudowane  boisko  do  siatkówki  plażowej o powierzchni około 280m2. Prace obejmowały usunięcie pozostałości po starym boisku, niwelację terenu, wykonanie płyty boiska gr. 25cm z piasku na geowłókninie separacyjnej oraz montaż nowych atestowanych urządzeń: słupków, siatki z naciągiem oraz linii boiska.

W ramach zadania została również wykonana droga zapewniająca dojazd do zalewu, która była w złym stanie technicznym, posiadała liczne ubytki, deformacje i koleiny. Zakres prac na przedmiotowym zadaniu obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m na długości 435 mb wraz z umocnionymi kruszywem poboczami, zatok postojowych o nawierzchni z kruszywa o szerokości 2,5 m, zjazdu do działki na której znajduje się boisko do siatkówki oraz wymianę przepustu pod drogą. Wykonawca w ramach zleconych prac dokonał wycinki zakrzaczeń i konserwację rowu przydrożnego.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia  na  budowę  dla   inwestycji   obejmującej   zagospodarowanie   skweru  im. Sikorskiego w Hyżnem (gm. Hyżne) w ramach zadania pn.: Budowa ogólnodostępnego skweru rekreacyjnego w miejscowości Hyżne.

Koszt inwestycji to 17 928,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonana dokumentacja pozwala na przystąpienie do dalszych robót budowlanych w celu oddania skweru do użytku mieszkańcom gminy.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne.

Przedmiotowa inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączny koszt wyniósł 244 014,00 zł. Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu systemu odwodnienia w celu prawidłowego zagospodarowania wód opadowo-roztopowych na działkach stanowiących własność Gminy Hyżne tj. 3094/6,  3094/7,  3094/3,  3088/9,  3088/8,  3088/6,  3088/4  oraz części działek nr 3087/3, 3087/1. Zakres prac  to  przede wszystkim budowa kolektora głównego długości 180m i drenaży w rękawie z geowłókniny filtracyjnej i kruszywa drenażowego o łącznej długości 3000m.  Wykonano również szereg innych prac mających na celu poprawę zagospodarowania nieruchomości tj. wycięcie zakrzaczeń oraz wyrównanie terenu sprzętem ciężkim.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego  zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4260 w Hyżnem poprzez wykonanie alejek spacerowych i nasadzeń.

W ramach zadania wykonano szereg prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku „Stara Mleczarnia” w Hyżnem. Zrealizowano przede wszystkim: wykonanie nowego drenażu opaskowego i nowych odpływów wody opadowej od strony Starodroża, wykonanie nowych dojść do budynku z kostki brukowej, wykonanie dojazdu, placu i ścieżek o zamkniętej krawężnikami i obrzeżami powierzchni 480m2 wypełnionych kruszywem, dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery. Dodatkowo uzupełniono grunt oraz wykonano  nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych wokół budynku i pomiędzy  alejkami. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych. Łączna  wartość  robót: 100 000,00 zł.

Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz zakup wozu asenizacyjnego.

Mając na celu poprawianie standardu zimowego i letniego utrzymania dróg na terenie naszej Gminy w 2020r. zakupiono za łącznie 330tys. zł sprzęt do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz wóz asenizacyjny. Zakup sprzętu, o którym mowa zakupiony został dzięki wsparciu z Dotacji Budżetu Państwa w ramach RFIL w wysokości 330 tys zł co stanowi 100% wartości zakupionego sprzętu.

W ramach zakupów pozyskano:

używany ciągnik rolniczy o mocy ok. 140kM, kolejny ciągnik wspólnie z już kupionym w 2020r. używanym ciągnikiem Zetor FORTERRA 140 HSX będą stanowić główne nośniki sprzętów do zimowego i letniego utrzymania dróg na terenie naszej Gminy. Ciągnik zastąpi naszego weterana , który uda się na zasłużony odpoczynek,

wysięgnik wielofunkcyjny PRONAR WWT-600 z głowicą koszącą GK110, nowy wysięgnik wielofunkcyjny zastąpi wysłużoną 14letnią kosiarkę Rousseau Tinea 470. Wysięgnik PRONAR jest kompatybilny z innymi głowicami takimi jak piła tarczowa, nożyce do gałęzi, frezarka do poboczy czy myjka do znaków drogowych. Aby rozbudować maszynę wystarczy zakup dodatkowej głowicy. Standardowo wysięgnik wyposażony jest w głowicę do koszenia poboczy i to będzie główne zadanie nowego wysięgnika w nadchodzących latach,

głowica do cięcia gałęzi PRONAR GP 200, aby skuteczniej walczyć z zakrzaczaniem i zacienianiem dróg gminnych wyposażamy wysięgnik w głowicę tarczową do przycinania gałęzi. Głowica GP200 z 4 piłami tarczowymi w współpracy z wysięgnikiem WWT-600 pozwoli na przycinanie gałęzi na wysokości nawet 7 metrów nad drogą lub 6m od krawędzi jezdni,

zamiatarka zawieszana PRONAR ZM-2000 z układem zraszania i zbiornikiem, szczotką boczną i kołem podporowym, mając na uwadze czystość i porządek dróg gminnych, placów i parkingów inwestujemy w zamiatarkę uliczną ze zbiornikiem na nieczystości, szczotką boczną do odmiatania przy krawężnikach oraz zbiornikiem na wodę z systemem zraszania, który zapobiegnie pyleniu podczas pracy zamiatarki. Od przyszłego roku sprzątanie po zimie czy po ulewnych deszczach będzie prostsze i efektywniejsze,

2szt. pług do śniegu PRONAR PUV-3000 z kołami podporowymi i gumową listwą zgarniającą, jako wyposażenie do 2 zakupionych w 2020r. ciągników inwestujemy w nowe pługi do odśnieżania. Już tegorocznej zimy o drożność naszych dróg będzie dbało nie 1 jak do tej pory a 3 ciągniki komunalne wyposażone w pługi do odśnieżania. Znacząco skróci to czas od udrażniania dróg z zalegającej warstwy śniegu,

2szt. posypywarka samozaładowcza PRONAR HZS-10 z układem dozującym mieszadłem, również jako wyposażenie do 2 zakupionych w 2020r. ciągników inwestujemy w nowe posypywarki soli i piasku. Piaskarki o ładowności l ,2m3 podwieszane na tylnym TUZie ciągników pozwolą skutecznie usuwać oblodzenie na drogach oraz dodatkowo dociążą maszyny zapewniając większą przyczepność,

wóz asenizacyjny T316, inwestujemy również w wóz asenizacyjny do transportu nieczystości płynnych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ściekowych. Od 2021r. odbiorem nieczystości od mieszkańców z szamb oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków zajmować się będzie również ZUK Hyżne.