Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Na wstępie kilka słów o programie …

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. Środki przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizacje inwestycji na drogach istotnych dla obronności Państwa. Tak duże wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki solidarnemu finansowaniu Funduszu zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W ten sposób powstało narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

PRZEBUDOWA „STAREJ” DROGI HYŻNE – DYLĄGÓWKA

„Stara droga” to jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych naszej gminy. Od 2019 roku staramy się systematycznie poprawiać jakość jej nawierzchni. Wyremontowaliśmy już niemal 2/3 jej długości. W 2022 roku skupiliśmy się na odcinku od strony szkoły podstawowej w Dylągówce – przy okazji wykonując parking przy szkole.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową i przebudowano nawierzchnię drogi o długości 995 metrów. Dodatkowo wybudowano odcinek chodnika przy szkole podstawowej w Dylągówce, wykonano zatoki postojowe, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz rozwiązano problem odprowadzania wód opadowo-roztopowych.

Łączna wartość zadania wyniosła 3 427 748,10 zł, z czego 2 132 606,00 zł otrzymaliśmy z Programu Rządowego Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2021-2022.

Fundusz Dróg Samorządowych rok 2021

W 2021 roku podpisaliśmy umowę na Przebudowę drogi gminnej nr G108454R Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych. Wykonawcą prac będzie firma STRABAG. W terminie do końca września 2022 roku zostanie przebudowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj” odcinek starej drogi od krzyżówki w Dylągówce w kierunku Hyżnego o łącznej długości 995 metrów. Oprócz przebudowy nawierzchni zostaną przebudowane/zbudowane miejsca postojowe, projekt zakłada również budowę chodnika od krzyżówki w Dylągówce do końca boiska sportowego. Ponadto w ramach robót zakłada się przebudowę istniejących rowów i przepustów odprowadzających wodę z pasa drogowego. To największa inwestycja drogowa realizowana do tej pory przez Gminę Hyżne. Jej wartość wynosi ponad 3,4 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 70%.

Fundusz Dróg Samorządowych rok 2020

„Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148 – 0+310 oraz 0+340 – 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka”

Łączna wartość robót  wyniosła 784 312,97 zł, w tym:

  • dotacja FDS: 470 588,00 złotych;
  • udział własny Gminy: 313 724,97 złotych.

„Przebudowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000 – 0+980, oraz w km 1+010 – 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka”

Łączna wartość robót  wyniosła 1 046 630,21 zł, w tym:

  • dotacja FDS: 625 522,00 złotych;
  • udział własny Gminy: 421 108,21 złotych.

Przekazanie placów budów nastąpiło w dniu 20.07.2020 r., zadanie zakończono 30.11.2020 r., odbioru końcowego dokonano 15.12.2020 r.

Wykonawcą prac na obu zadaniach jest firma: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107 a, 37-755 Krzywcza.

Ze względu na zły stan nawierzchni na obu drogach, wskazujący na słabą podbudowę w celu zapewnienia trwałości konstrukcji zaplanowano wykonanie MCE, tj. modernizację drogi metodą recyklingu nawierzchni. Recykling polega na przetworzeniu istniejących, zniszczonych warstw nawierzchni na nową, nośną warstwę konstrukcyjną. Bardzo istotne jest zachowanie elastyczności nowej konstrukcji, aby nie powstały spękania przenoszące się na następną warstwę. W procesie recyklingu z użyciem mieszanki MCE maszyna frezująco-mieszająca wyposażona jest w bęben z dwoma dyszami. Do bębna doprowadzana jest woda i emulsja, wszystko jest razem mieszane i dodatkowo jeszcze rozdrabniane. Pierwszym etapem przed wykonaniem mieszanki MCE jest granulowanie przy pomocy frezarek. Jeżeli wymagane jest doziarnienie gruntu wynikające z zaprojektowanej recepty, rozsypywane jest kruszywo. W następnym etapie prac cement jest rozkładany przy pomocy specjalnych cystern z dozownikami. Później następuje mieszanie materiału wraz z emulsją, która jest dozowana bezpośrednio z cysterny do recyklera. W przypadku recyklerów, które nie posiadają stołu wstępnie profilującego i zagęszczającego, konieczne jest przejście zaraz za recyklerem walca, żeby wyrównać i  zagęścić wstępnie mieszankę, która następnie jest profilowana. Odpowiednia grubość mieszanki jest uzyskiwana dzięki równiarce. Po wyprofilowaniu przystępuje się do zagęszczenia wykonanej podbudowy.

Docelowo powstały drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi umocnionymi kruszywem poboczami. Wyremontowane zostały przepusty pod drogą, jak również istniejące zjazdy do posesji. Odcinkowo umocniono rowy korytkami i skarp ażurami.

Fundusz Dróg Samorządowych rok 2019

„Przebudowa drogi gminnej nr 108454 R w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187 wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne”

Łączny koszt wykonanych prac oraz nadzór inwestorski wyniósł łącznie 1 267 163,52 zł, pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 013 730,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Hyżne wniósł 253 433,52 zł. W ramach wykonanych robót zmodernizowano łącznie 997,0 mb dróg oraz wybudowano chodnik dla pieszych na odcinku ok. 190 mb wraz z kładką dla pieszych od drogi wojewódzkiej do tzw. „starej drogi”, który znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja objęła ponadto wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m wraz z utwardzonymi poboczami kruszywem, przebudowy istniejących zjazdów, umocnienie istniejących rowów elementami betonowymi (korytka, ażury), montaż barier oraz odcinkowe umocnienie koryta Tatyny w obrębie istniejącego mostu. Prace trwały od 18.12.2019 r. do 27.08.2020 r., odbioru prac i oddania do użytkowania dokonano w dniu 22.09.2020 r.

Wykonawcą prac była firma: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36 – 020 Tyczyn.