Remont nawierzchni przy budynku remizy OSP w Grzegorzówce

Jako zadanie do realizacji ze środków sołeckich zaplanowano wykonanie zadania pn.: „Remont nawierzchni przy budynku remizy OSP w Grzegorzówce”.

W ramach zadania zrealizowano następujące roboty budowlane:

 • korytowanie istniejącego terenu pod warstwy konstrukcyjne,
 • ferowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • rozbiórkę istniejącego drenażu,
 • montaż drenażu z rury fi 150 z tworzywa wraz z zasypką żwirem,
 • wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,
 • uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm,
 • ułożenie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa na ławie betonowej  – korytko „przejezdne”,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) gr. 4 cm,
 • skropienie nawierzchni asfaltem,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr. 5 cm,
 • zakup i montaż w nawierzchni bitumicznej blokad parkingowych –  typu motyl.

Koszt inwestycji wyniósł 31 181,34 zł, w całości pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wstecz