Wójt Gminy Hyżne ogłasza nabór na stanowisko
opiekuna świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
 2. Warunki pracy na wskazanym stanowisku:
 • Wymiar czasu pracy: 24 godz./mies. (6 godziny tygodniowo)
 • Miejsce pracy: Centrum Integracji i Rozwoju „Stara Mleczarnia” w Hyżnem,
  36-024 Hyżne 225,
 • Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki,
 • Praca związana z pracą z dziećmi i młodzieżą,
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 10.2022 r.
 1. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:
 • Wymagane: minimalne wykształcenie: średnie/preferowane wyższe,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: Opiekun świetlicy profilaktyczno-wychowawczej,
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • Niekaralność,
 1. Dodatkowe wymagania:
 • Wykształcenie pedagogiczne,
 • Zdolności animacyjne,
 • Predyspozycje osobowościowe: przebojowość, kreatywność, komunikatywność, cierpliwość, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność.
 1. Zakres obowiązków:
 • Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
 • Planowanie i organizacja zajęć tematycznych,
 • Zakup potrzebnych materiałów i artykułów na zajęcia,
 • Prowadzenie grupy na Facebooku (informowanie o planowanych zajęciach, prowadzenie zapisów, dodawanie zdjęć i relacji, promocja zajęć),
 • Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjno–wychowawczych, integracyjnych,
 • Utrzymywanie porządku w świetlicy,
 • Nadzór nad pomieszczeniami świetlicy i dbałość o powierzone mienie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV, list motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół),
 • Dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 1. Termin i miejsce składania ofert:
 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne 36-024 Hyżne 103, sekretariat II piętro lub przesłać na ww. adres z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna świetlicy profilaktyczno-wychowawczej” w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godz. 15.30.
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hyżne po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 17 2304567.
 1. Informacje Dodatkowe:
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku opiekuna zostaną poinformowane telefonicznie.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane to podlegają zniszczeniu.
 • Urząd Gminy Hyżne zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 • Do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Gminy Hyżne,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
 • dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Opublikowany przez Opublikowano: 8 września 11:07, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print