Przebudowa odcinka drogi gminnej Dylągówka – Mostki – Szklary w sołectwie Dylągówka

W ramach zadania na odcinku drogi o długości ok. 350 mb wykonano odcinkowe profilowanie drogi na gł. 5 cm wraz z uzupełnieniem kolein i wyżłobień urobkiem, oczyszczono rowy z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp, a także wykonano nawierzchnię tłuczniową.

Koszt robót wyniósł 22 412,00 zł. Zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dylągówka.