ZARZĄDZENIE Nr 11/24

WÓJTA GMINY HYŻNE

z dnia 29 maja 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także powołania Komisji konkursowej.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust.3 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 721).

Postanawiam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Hyżne”

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podaję do publicznej wiadomości poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hyżne,
  2. umieszczenie na stronie internetowej hyzne.pl,
  3. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.hyzne.pl

§ 3

Ustalam komisję konkursową w składzie:

  1. Magdalena Buda –  przewodniczący komisji (Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Hyżne)
  2. Renata Filip – członek komisji (Inspektor Urzędu Gminy Hyżne)
  3. Kinga Osypka – członek komisji (Inspektor Urzędu Gminy Hyżne)

§ 4

Ustalam termin otwarcia ofert na dzień 20 czerwca 2024 r. na godz. 10 00.

§ 5

Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do nin. zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opublikowany przez Opublikowano: 29 maja 15:27, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print