ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XXXVIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 25 marca 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 877, 878, 835 na terenie Gminy Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku „Słoneczko” w Brzezówce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hyżne do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2022-2033.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Hyżne za rok 2021.
 9. Przedstawienie informacji o obrocie nieruchomościami w 2021 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Hyżne na lata 2018-2023 za rok 2021.
 13. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 14. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

  Opublikowany przez Opublikowano: 24 marca 09:10, 2022

  Udostępnij znajomym

  image_pdfimage_print