ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XLVIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy  Hyżne  do  2030 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu ustalenia wysokości kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzi- ce lub powierzony przez nich, inny podmiot dla Gminy Hyżne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego    wysokość,    szczegółowe    warunki    przyznawania    i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/188/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 1 grudnia 2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  2022 roku z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pod- karpackiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pod- karpackiego.
 16. Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2020.
 19. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych.
 20. Informacje z działalności wójta w okresie między
 21. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

Opublikowany przez Opublikowano: 24 listopada 08:40, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print