PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (OFERTOWY) NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU

Gmina Hyżne ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew napniu, na n/w działkach:

 • na działce nr 68/1 położonej w miejscowości Hyżne (przy granicy z gminą Chmielnik) przeznacza się do wycinki:
  • drewno sosna – 25 m3
  • drewno gat. brzoza – 8 m3
  • drewno dąb – 15 m3
 • na działce nr 350 położonej w miejscowości Dylągówka (przysiółek Przylasek) przeznacza się do wycinki:
  • drewno sosna – 30 m3
  • drewno brzoza – 9 m3
  • drewno dąb – 10 m3
 • na działce nr 2412 położonej w miejscowości Hyżne (sołectwo Nieborów) przeznacza się do wycinki:
  • drewno sosna – 20 m3
  • drewno brzoza – 10 m3
  • drewno dąb czerwony – 8 m3
  • drewno gat. dąb – 15 m3
 • na działce nr 4913 położonej w m1eJscowości Hyżne (przysiółek Boska Dolina) przeznacza się do wycinki:
  • drzew sosna – 40  m3
  • drzew buk – 10 m3
  • drzew dąb – 8 m3
 1. Ilość drewna do pozyskania zostaje wyznaczona szacunkowo. Ostateczny pomiar nastąpi po ścince.
 1. Oferty należy składać na druku oferty.
 2. Cena wywoławcza drzewa do sprzedaży w drodze przetargu zostaje ustalona w kwocie brutto:
  • drewno sosna – 475,00 zł/ m3 (WDO, WD);
  • drewno brzoza –  380,00 zł/ m3   (WC0, WD);
  • drewno dąb czerwony – 940,00 zł za 1 m3 (WDO, WD);
  • drewno dąb – 1 380,00 zł za 1 m3 (WDO, WD);
  • drewno buk – 340,00 zł za 1 m3 (WDO, WD) – dotyczy działki Nr 4913 położonej w Hyżnem.

Ceny  na  pozostałe  sortymenty drewna  zostają  ustalone  jako  drewno  opałowe  w  klasie S4, z podziałem na:

 • drewno liściaste – 152,00 zł za 1 mp (metr przestrzenny),
 • drewno iglaste – 147,00 zł za 1 mp (metr przestrzenny).
 1. Wybrany Oferent ponosi wszelkie koszty  związane  z  pozyskaniem  zakupionego  drzewa w tym również związane uprzątnięciem terenu w obrębie wycinanych drzew (dotyczy ściętych drzew i gałęzi).
 2. Oferent jest zobowiązany do uzyskania zgody na przejazd drogami w celu transportu pozyskanego materiału z właścicielami/zarządcami dróg we własnym
 3. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, na wybrane działki lub na wszystkie działki.
 4. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
 5. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu
 6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Oferta-zakup drzewa – Gmina Hyżne” w sekretariacie Urzędu Gminy, w terminie do dnia 15 kwietnia do godz. 10.00. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty.
 7. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 8. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena zakupu brutto za 1 m3 i 1 mp.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2022 o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne.
 10. Termin związania z ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną zamieszczone niezwłocznie  po  otwarciu  ofert na stronie internetowej Gminy Hyżne (www.hyzne.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 12. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie – niezwłocznie od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 13. Termin uprzątnięcia drzewa – do dnia 30 listopada 2022.
 14. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje  odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili uprzątnięcia drewna.
 15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności  za stan jakościowy  drzewa objętego sprzedażą z chwilą podpisania umowy przez strony.
 16. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi Kupujący, w tym:
  • zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas uprzątnięcia
  • wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,
  • uprzątniecie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).
 17. Zaleca się aby oferenci przed złożeniem oferty dokonali oględzin przedmiotu sprzedaży.
 18. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.
 19. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.
 20. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowy.
 21. Wszelkich wyjaśnień udziela się w Urzędzie Gminy Hyżne, 17 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub tel. 886 357 020.
Opublikowany przez Opublikowano: 9 kwietnia 14:53, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print