OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszczam na okres siedmiu dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Gminy Hyżne – www.hyzne.pl
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hyżne,

ofertę złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: ,,Puchar Wójta Gminy Hyżne w piłce nożnej”

Nazwa oferenta: Ludowy Klub Sportowy „TATYNA” w Dylągówce

Termin realizacji zadania: od 28.06.2022 r. do 31.07.2022 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Hyżne. 36-024 Hyżne 103     lub      elektronicznie   na   e-mail: g.jedynak@hyzne.pl w terminie do 27.06.2022 r.

Opublikowany przez Opublikowano: 21 czerwca 08:30, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print