Ogłoszenie – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszczam na okres siedmiu dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej Gminy Hyżne- hyzne. pl,
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hyżne,

ofertę złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Tytuł zadania publicznego: ,,Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych

Termin realizacji zadania: od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu   Urzędu   Gminy   Hyżne,   36-024   Hyżne   103   lub   elektronicznie   na   e-mail: g.jedynak@hyzne.pl w terminie do 29.08.2022 r.

Opublikowany przez Opublikowano: 23 sierpnia 07:32, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print