OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HYŻNE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 241 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)Wójt Gminy Hyżne

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 01.06.2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RIG4.6220.4.2021.BC dla inwestycji pod nazwą:

„-Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Kielnarowa  – Dylągówka wraz z rozbiórka, budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”

-„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary oraz drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka w m. Dylągówka wraz z rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych” ,

-„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz wraz z rozbiórka, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”,

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, pokój nr 6 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Opublikowany przez Opublikowano: 1 czerwca 11:07, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print