Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 138/22 Wójta Gminy Hyżne z dnia 12 września 2022 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach  i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 24.10.2022 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.hyzne.pl wraz z projektem strategii do dnia 24.10.2022 r. w następujący sposób:

  1. a) w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w sekretariacie urzędu.
  2. b) pocztą na adres Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 (decyduje data wpływu do Urzędu);
  3. c) podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 20 października 2022 roku o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

  1. a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_hyzne
  2. b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Hyżne e-PUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/h3rwf5i37b ,
  3. c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: d.beda@hyzne.pl

Konsultacje potrwają od 19 września 2022 r. do 24 października 2022 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hyżne w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Opublikowany przez Opublikowano: 19 września 11:41, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print