Wyrównanie terenu na dz. nr ewid. 3094/6, 3094/7 w Hyżnem (obok piekarni)

W ramach zadania teren został wyrównany, wykonano profilowanie, niwelację i zagęszczenie oraz obsianie trawą (roboty stanowiły kolejny etap inwestycji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne). Prace obejmowały teren o powierzchni ok. 8000 m2 i ilości ok. 2 000 m3 po zagęszczeniu dowożonego i wbudowanego gruntu.

Całkowity koszt robót wyniósł 115 978,50 zł. w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 61 618,17 zł.

 

Wstecz