Fundusze sołeckie 2021

Przebudowa odcinka drogi gminnej na Pastwiska w sołectwie Grzegorzówka.

W Grzegorzówce na drodze gminnej wewnętrznej wykonana została nawierzchnia bitumiczna szerokości 3,0 m, w dwóch warstwach o łącznej gr. 7 cm, o długości 155 mb. Dodatkowo dokonano uzupełnienia podbudowy z kruszywa oraz wykonano pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego. Koszt wykonanych prac wyniósł 35 090,30 zł, w całości pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego.

Przebudowa drogi gminnej w przysiółku Za łąkę w kier. Olecha w sołectwie Szklary.

Przebudowane zostało 145 m drogi, wykonano nawierzchnię o szerokości 2,5m z płyt IOMB. Zakres prac obejmował korytowanie na głębokość 10-40cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, ułożenie płyt betonowych IOMB 100x75x12cm zbrojonych na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie 40 mb korytek kolejowych w poboczu drogi, obsypanie poboczy i wypełnienie otworów w płytach.

Wartość robót wyniosła 64 872,50 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 44 872,50 zł, a wkład Gminy Hyżne 20 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej k. Żygały w sołectwie Hyżne.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano odcinek drogi o długości 120 mb. dotychczasową nawierzchnię z kruszywa przebudowano na nawierzchnię z elementów betonowych (płyty drogowe wielootworowe, kostka betonowa) oraz odcinkowo zastosowano korytka betonowe. Technologię dobrano do szerokości pasa drogowego z uwzględnieniem odwodnienia drogi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 52 332,50 zł, w tym Fundusz Sołecki Hyżnego 44 803,20 zł oraz środki Gminy Hyżne 7 460,00 zł.

Zadanie połączone było z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 3164/12, 3164/15, 3162/5, 3162/3, 3161/7.

Przebudowa drogi na tzw. „Drugą Wólkę” w sołectwie Wólka Hyżneńska.

W ramach umowy zlecono zaprojektowanie drogi o parametrach drogi gminnej publicznej z podziałem na dwa odcinki tj:

  • pierwszy: o długości ok 250 m – od remizy OSP do Szkoły Podstawowej o przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem dla pieszych i odwodnieniem oraz przebudową oświetlenia
  • drugi: o długości ok 900 m – od Szkoły Podstawowej do zjazdu na drogę powiatową – o szerokości 3,5 m z mijankami, obustronnymi poboczami, przebudową przepustu i oświetlenia oraz odwodnieniem

Zadanie wybrane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Mieszkańców Wólki Hyżneńskiej ostatecznie kosztowało 37 664,00 zł.

Z uwagi na oszczędności poprzetargowe w ramach Funduszu Sołeckiego zlecono również zakup i wbudowanie kamienia w ilości ok 20,0 m3 na utwardzenie drogi gminnej nr 123 na kwotę 3 021,28 zł,

Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka.

W Brzezówce zrealizowano zadanie przebudowy drogi o długości 300 mb, za kwotę 58 838, 96 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 35 808,26 zł, a  wkład Gminy Hyżne 23 030,70 zł. W ramach prac wykonano nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,0 m w dwóch warstwach o gr. 7 cm, uzupełnienie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego.

Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej –  (powodzi 26.06.2020) w sołectwie Dylągówka.

W Dylągówce zrealizowano zadanie przebudowy drogi wewnętrznej na Kurośkę zlokalizowanej na dz. nr 2422/1 w m. Dylągówka w km 0+340 – 0+480, w technologii nawierzchni z elementów betonowych za kwotę 44 871,38 zł, w całości pokryte z Funduszu Sołeckiego.

Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze na Husówkę nr dz. 2650/2, 2646 w sołectwie Nieborów.

W ramach Funduszu Sołeckiego w Nieborowie zrealizowano prace mające na celu uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze na Husówkę nr dz. 2650/2, 2646. Prace polegały na ustalenie nowych granic pasa drogowego, koszt zadania to 23 288,83 zł.