OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI PRZEZ GMINĘ HYŻNE W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

OGŁOSZENIE NR 1/2023/MR O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI PRZEZ GMINĘ HYŻNE W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

 1. Podstawa prawna:
 • Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; Uchwała Rady Gminy Hyżne nr LI/406/23 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 1. Okres naboru wniosków:
 • rozpoczęcie naboru: 8 marca 2023r.
 • zakończenie naboru: 15 marca 2023r. godzina 15:00.
 1. Przeznaczenie: udzielanie przez Gminę Hyżne dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 200 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o przyznanie dotacji: Beneficjentem dotacji może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do zabytku na dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji.
 3. Zasady składania wniosków:
 • Wnioski w terminie określonym w ogłoszeniu należy składać w Urzędzie Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie dotacji – Rządowy Program Odbudowy Zabytków”;
 • Do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2023 Wójta Gminy Hyżne;
 • Beneficjent dotacji może złożyć wniosek w ramach wybranej kategorii do wysokości 98% kosztów inwestycji:
  • do 150 000 złotych,
  • do 500 000 złotych,
  • do 3 500 000 złotych.
 • Wnioski o przyznanie dotacji złożone po terminie określonym w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia nie będą rozpatrywane.
 • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia – wpływu wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Hyżne.
 • Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 • Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 • Do wniosku należy dołączyć kosztorys przewidywanych prac lub robót lub informację na jakiej podstawie podano wartość inwestycji.
 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Hyżne dokonuje oceny zadań uwzględniając:
 • dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 • rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, ranga zabytkowo- artystyczna obiektu,
 • znaczenie prac dla stanu zabytku,
 • czy dla Inwestycji sporządzono dokumentację projektową,
 • czy dla Inwestycji uzyskano pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku,
 • czy dla Inwestycji uzyskano pozwolenie na budowę / zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych,
 • sposób określenia wartości inwestycji (kosztorys/kalkulacja).
 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wójt Gminy Hyżne odmawia Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Hyżne środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 4. Warunki podpisania umowy o dotację:
 • Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji a Gminą Hyżne.
 • Warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji, a Gminą Hyżne.
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Hyżne promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o udzieleniu dotacji,
 • Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków.

Lista rankingowa z zadaniami wyszczególnionymi do złożenia o dofinansowanie zostanie zamieszona na stronie Gminy Hyżne pod adresem: https://hyzne.pl/

 1. Postanowienia końcowe.