Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2020-01-28 08:16:23

Oświata

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
36 - 024 Hyżne 103
Telefon: /0-17/ 22-95-005
e-mail: gzeas@hyzne.pl

Na terenie gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych. W szkołach tych uczy się 812 uczniów oraz zatrudnionych jest 125 nauczycieli. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne, do których uczęszczają pięcioletnie i sześcioletnie dzieci. Działa punkt przedszkolny składający się z czterech oddziałów, w tym: dwa 5-cio godzinne, jeden przy SP Hyżne, drugi przy SP w Dylągówce oraz dwa 10-cio godzinne przy SP w Hyżnem. Łącznie uczęszcza 99 dzieci. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w szkole i do nauczania przydzielonych im przedmiotów. Bazy szkół stwarzają dobre warunki do realizacji zadań oświatowych. Wszystkie szkoły posiadają nowoczesne pracownie komputerowe, wyposażone są w pomoce naukowe, które umożliwiają realizację programu nauczania ze wszystkich przedmiotów. Jeszcze nie wszystkie szkoły posiadają pełnowymiarowe sale gimnastyczne, jednak ich brak rekompensują zastępcze sale gimnastyczne, boiska sportowe i tereny rekreacyjne wokół szkół. Nauka języków obcych odbywa się już w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.
W wielu placówkach zorganizowane są zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz doskonalić umiejętności z zakresu wielu przedmiotów.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogą pochwalić się licznymi sukcesami w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i turniejach sportowych.

W celu zmotywowania uczniów do jeszcze lepszej pracy, wyróżnienia uczniów zdolnych i pracowitych oraz chcąc przyczynić się do wzrostu poziomu nauczania, ustanowiono fundusz stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Wykonano wiele prac w celu poprawy estetyki otoczenia szkół dzięki, którym wyremontowane zostały ogrodzenia, chodniki oraz powstały piękne ogrody.

Władze gminy podejmują ciągłe działania w celu stworzenia jeszcze lepszych warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz obniżenia kosztów utrzymania szkół.

„Dobre szkoły” to takie, które zadawalają, a nawet zachwycają uczniów, rodziców i nauczycieli. Takie właśnie szkoły władze gminy widzą w przyszłości. Wiele już zostało zrobione w celu poprawy wizerunku naszych szkół, poprawy jakości kształcenia oraz poprawy warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, ale władze gminy zdają sobie sprawę, że jeszcze wiele jest do zrobienia.

To co dziś wystarczało, w czasach ciągłych zmian to niewiele. Szkoły muszą się zmieniać, dostosowywać do potrzeb rynku, aby nadal być dobrymi, akceptowanymi, lubianymi placówkami.

 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w Gminie Hyżne (stan na dzień 30.09.2018 r.)

Szkoła

klasa

liczba uczniów

SP w Brzezówce

0

15

1

9

2

8

3

4

4

5

5

5

6

6

7

3

8

9

Razem

64

SP w Dylągówce

0

14

1

14

2

9

3

11

4

11

5

20

6

12

7

11

8

13

Razem

115

SP w Grzegorzówce

0

18

1

7

2

10

3

7

4

11

5

8

6

13

7

8

8

9

Razem

91

SP w Hyżnem

0

50

1

32

2

35

3

33

4

23

5

52

6

29

7

25

8

26

Razem

305

SP w Szklarach

0

17

1

8

2

9

3

9

4

12

5

15

6

12

7

10

8

14

Razem

106

SP w Wólce Hyżneńskiej

0

13

1

3

2

2

3

5

4

6

5

7

6

5

7

4

8

6

Razem

51

Gimnazjum

3

80

Razem

80