Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2020-07-06 14:13:10

Aktualności

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Hyżne

              Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, decyzją Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne, XVIII sesja Rady Gminy Hyżne, zwołana na 27 marca 2020 r., odbędzie się wyłącznie przy udziale radnych i niezbędnych pracowników Urzędu Gminy Hyżne.

   ZAWIADOMIENIE

 

XVIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 27 marca 2020 r. o godz. 9:00
w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzezówce.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji Gminnego Programu przeciwdziałała przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie Hyżne na lata 2018-2023 za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hyżnem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Hyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowych położonych we wsi Hyżne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Hyżne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Hyżne do realizacji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033.
 19. Przedstawienie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 0i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 20. Przedstawienie informacji z obrotu nieruchomościami w 2019 roku.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

                                                                                                                                                 Bogusław Kotarba