Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2019-08-24 23:53:07

Aktualności

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór w ramach projektu pn.: AKTYWNI NA RYNKU PRACY. Nabór wniosków potrwa od 11 lutego do 28 lutego 2019 r. (włącznie).

 

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT:

Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 r.ż, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.

 

 

CO OBEJMUJE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

• Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

• Pośrednictwo pracy

• Certyfikowane szkolenia zawodowe

• Płatne staże zawodowe do 6 miesięcy

 

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

• Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania

• Pośrednictwo pracy 

• Doradztwo zawodowe grupowe 

• Szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe. 

• Staże (do 6 miesięcy) Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, badania lekarskie, dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

 

 

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w Biurze Projektu AKTYWNI NA RYNKU PRACY osobiście, w godzinach pracy Biura (od 8:30 do 14:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.

 

 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć (dokumenty do pobrania):

• REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. „Aktywni na rynku pracy”

• Formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji wraz załącznikami
• 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego 
• 
Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy - załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego
• 
Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy), 
• 
Oświadczenie o wieku od 50 r.ż. – załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy), 

• Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej – załącznik numer 5 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy), 

• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy – jeśli dotyczy), 

• Zaświadczenie z ZUS o nie zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie (jeśli dotyczy), 

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy).

 

 

 

Zasady składania dokumentów:

1. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być wypełnione czytelnie, w każdym polu i podpisane przez Kandydata. 

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią dokumentację projektową. 
3. Brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w Projekcie.  

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Kletówki 52

38-400 Krosno

Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47

www.pigkrosno.pl