Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2020-10-21 12:34:54

Aktualności

Stypendium szkolne na rok 2020/2021

Stypendium szkolne na rok 2020/2021

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Hyżnem w terminie od 1  do 15 września  2020 r. pokój nr 23.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miesięczną wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku z późn. zm. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa od 528,00 zł netto.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie z pracy o zarobkach netto, zaświadczenie z GOPS o zasiłkach, zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym  308,00 zł z  ha przel.,  otrzymywane alimenty, renta, emerytura, działalność gospodarcza), dodatkowo zaświadczenie o statusie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., nr 106, poz. 622 ze zm.) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

  1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej,
  2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
  3. Klauzulę informacyjną,
  4. Dokumenty potwierdzające uzyskany dochód za miesiąc sierpień.

Przyjmowane są WYŁĄCZNIE KOMPLETNE DOKUMENTY.

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać pod nr telefonu 17 22 95 005, wew. 12.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Aneta Rybka
Redaktor
e-mail: geodezja@hyzne.pl
Data publikacji: 2020-08-24
Wyświetl historię zmian