1

ZARZĄDZENIE Nr 133/22 WÓJTA GMINY HYŻNE – w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania gminy z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: ,,Święto plonów”