Ogłoszenie – Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z  późn. zm.) zamieszczam na okres siedmiu dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej Gminy Hyżne – hyzne.pl,
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hyżne,

Ofertę złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Tytuł zadania publicznego: ,,Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego”
Nazwa oferenta: Klub Sportowy HALO Hyżne
Termin realizacji zadania: od 06.06.2022 r. do 06.07.2022 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 lub elektronicznie na e-mail: g.jedynak@hyzne.pl w terminie do 23.05.2022 r.