Aktualności


Stypendium szkolne na rok 2019/2020


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Hyżnem w terminie od 1  do 15 września  2019 r. pokój nr 23.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miesięczną wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku z późn. zm. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa od 528,00 zł netto.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie z pracy o zarobkach netto, zaświadczenie z GOPS o zasiłkach, zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym  308,00 zł z  ha przel., otrzymywane alimenty, renta, emerytura, działalność gospodarcza), dodatkowo zaświadczenie o statusie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., nr 106, poz. 622) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.