Oświata


GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
36 - 024 Hyżne 103
Telefon: /0-17/ 22-95-005 Adres
e-mail: hyzneosw@intertele.pl

Na terenie gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych oraz gimnazjum. W szkołach tych uczy się 817 uczniów oraz zatrudnionych jest 105 nauczycieli. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne, do których uczęszczają pięcioletnie i sześcioletnie dzieci. Działa punkt przedszkolny składający się z trzech oddziałów, w tym: dwa 5-cio godzinne, jeden przy SP Hyżne, drugi przy SP w Dylągówce; jeden 10-cio godzinny przy SP w Hyżnem. Łącznie uczęszcza 74 dzieci. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w szkole i do nauczania przydzielonych im przedmiotów. Bazy szkół stwarzają dobre warunki do realizacji zadań oświatowych. Wszystkie szkoły posiadają nowoczesne pracownie komputerowe, wyposażone są w pomoce naukowe, które umożliwiają realizację programu nauczania ze wszystkich przedmiotów. Jeszcze nie wszystkie szkoły posiadają pełnowymiarowe sale gimnastyczne, jednak ich brak rekompensują zastępcze sale gimnastyczne, boiska sportowe i tereny rekreacyjne wokół szkół. Nauka języków obcych odbywa się już w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych. W wielu placówkach zorganizowane są zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz doskonalić umiejętności z zakresu wielu przedmiotów. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogą pochwalić się licznymi sukcesami w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i turniejach sportowych.

W celu zmotywowania uczniów do jeszcze lepszej pracy, wyróżnienia uczniów zdolnych i pracowitych oraz chcąc przyczynić się do wzrostu poziomu nauczania, ustanowiono fundusz stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Wykonano wiele prac w celu poprawy estetyki otoczenia szkół dzięki, którym wyremontowane zostały ogrodzenia, chodniki oraz powstały piękne ogrody.

Władze gminy podejmują ciągłe działania w celu stworzenia jeszcze lepszych warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz obniżenia kosztów utrzymania szkół.

„Dobre szkoły” to takie, które zadawalają, a nawet zachwycają uczniów, rodziców i nauczycieli. Takie właśnie szkoły władze gminy widzą w przyszłości. Wiele już zostało zrobione w celu poprawy wizerunku naszych szkół, poprawy jakości kształcenia oraz poprawy warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, ale władze gminy zdają sobie sprawę, że jeszcze wiele jest do zrobienia.

To co dziś wystarczało, w czasach ciągłych zmian to niewiele. Szkoły muszą się zmieniać, dostosowywać do potrzeb rynku, aby nadal być dobrymi, akceptowanymi, lubianymi placówkami.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w Gminie Hyżne (stan na dzień 30.09.2016 r.)

Szkoła klasa liczba uczniów
SP w Brzezówce 0 12
1 4
2 5
3 5
4 5
5 2
6 10
Razem 43
SP w Wólce Hyżneńskiej 0 5
1 5
2 6
3 6
4 5
5 3
6 6
Razem 36
SP w Grzegorzówce 0 15
1 6
2 12
3 8
4 12
5 9
6 10
Razem 72
SP w Dylągówce 0 20
1 10
2 1
3 20
4 12
5 11
6 13
Razem 97
SP w Szklarach 0 22
1 9
2 11
3 14
4 13
5 10
6 16
Razem 95
SP w Hyżnem 0 50
1 34
2 22
3 52
4 31
5 24
6 26
Razem 239
Gimnazjum 1 80
2 84
3 71
Razem 235