Zawiadomienie - XXVI Sesja Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XXVI sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 5 lutego 2021 r. o godz. 9:00 zdalnie.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie obecności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka – dokumentacja projektowa”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne na 2021 rok.
 10. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji Rady Gminy.

      

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

         Bogusław Kotarba