Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

 

XX sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 10 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

 

Program sesji:

 1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Hyżne za 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hyżne.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej nr ewid. 1846 położonej w miejscowości Szklary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej nr ewid. 1844/2 położonej w miejscowości Szklary.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Hyżne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
 1. Sprawy różne.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Hyżne
                                                                                                                            Bogusław Kotarba