Posiedzenie Komisji ds. społeczno-gospodarczych


Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych zawiadamia, że 30 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Hyżne za 2019 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej nr ewid. 1846 położonej w miejscowości Szklary.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej nr ewid. 1844/2 położonej w miejscowości Szklary.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy do warunków odpowiadającym przepisom p.poż”.
 8. Sprawa zmiany statutu Gminy Hyżne w zakresie przekazywania materiałów na sesję w wersji elektronicznej.
 9. Sprawa dotacji dla PKS na połączenia autobusowe.
 10. Sprawa gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Hyżne w 2020 roku.
 11. Sprawa utworzenia fundacji.                            
 12. Sprawy różne.                            


                                                          
                                                                                Przewodniczący Komisji                                                                                                                                                                                 Edward Kołodziej