Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne zawiadamia, że XIX sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się zdalnie 6 maja 2020 r. o godz. 9:00, zgodnie z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Program sesji:

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000-0+980, oraz w km 1+010-1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi gminnej
    Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148-0+310 oraz 0+340-1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne dofinansowania w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Hyżne.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033.
  5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Hyżne za 2019 rok.
  6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem za 2019.
  7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
  8. Sprawy różne.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

                                                                                                                                                                Bogusław Kotarba