ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI z tytułu posiadania przydomowego kompostownika


ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

z tytułu posiadania przydomowego kompostownika

 

 

               Wójt Gminy Hyżne  informuje, że od 1 maja 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne.

 

          - Kwota zwolnienia wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) miesięcznie dla każdego mieszkańca.

          - Wszyscy, którzy chcą skorzystać z ulgi z tytułu posiadanego kompostownika zobowiązani są złożyć nową deklarację. Aby ulga została naliczona od miesiąca maja 2020 r. należy złożyć nową deklaracje do 10 czerwca 2020 r.  

          - W przypadku złożenia nowej deklaracji do 10 czerwca 2020 r. ulga zostanie naliczona od 1 maja 2020 r. i tak kolejno w poszczególnych miesiącach tj. do 10 dnia kolejnego miesiąca.

 

Druki nowych deklaracji dostępne są:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne pod linkiem:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 lub w zakładce „do pobrania”;

- w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00 oraz od 13:00 do 15:00 lub innych godzinach ustalonych indywidualnie z dyrektorem szkoły (deklaracje dostępne w okresie od 4.05.2020 r. do 15.05.2020 r.);

 

Deklaracje należy złożyć:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
  • przesłać pocztą  tradycyjną na adres: Urząd Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103,
  • w Urzędzie Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej  ustawionej na schodach wewnętrznych piętro II.

 

         - W przypadku różnicy  liczby osób zameldowanych w stosunku do zamieszkałych na danej posesji, do deklaracji należy dołączyć oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

 

            Szczegółowe informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Hyżne, pod nr tel. 535 953 152.