Informacja o wynikach kontroli dotyczącej segregacji odpadów komunalnych w Gminie Hyżne.


W dniu 12 czerwca 2019 r. została przeprowadzona kontrola na terenie Gminy Hyżne pod kątem prawidłowości segregacji odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców. Czynności kontrolne prowadzone przez  pracownika Urzędu Gminy Hyżne oraz pracownika Gospodarki Komunalnej z Błażowej przebiegały losowo i polegały na sprawdzeniu, czy w workach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które należy zbierać selektywnie.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań było zgłaszanie przez firmę odbierającą odpady informacji o niewłaściwej, bądź niepełnej segregacji odpadów odbieranych od mieszkańców naszej gminy. Dodatkowo analiza sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Hyżne  za rok 2018 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych.  Takie działanie będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

Przeprowadzona kontrola wykazała, że większość mieszkańców stosuje się do zasad prawidłowej segregacji odpadów, jednak część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielomateriałowe, metale, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, a przede wszystkim papier, opakowania z tektury do odpadów zmieszanych. Podczas kontroli część mieszkańców, których odpady były kontrolowane, zostało pouczonych o błędnej segregacji i zobowiązanych do posegregowania wystawionych worków wg zasad obowiązujących na terenie naszej gminy.

Przykładowe zdjęcia nieprawidłowej segregacji zrobione z terenu naszej gminy:


Jednocześnie informujemy, że jeżeli kolejna kontrola wystawionych odpadów wykaże brak stosowania odpowiedniej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa domowego decyzji o zmianie sposobu oddawania odpadów komunalnych z segregowanych  na niesegregowane, a co za tym idzie zmianę stawki opłaty za odbiór odpadów na wyższą!Zachęcamy do ponownego zapoznania się z zasadami segregacji odpadów na terenie Gminy Hyżne: