Komunikat o zwalczaniu mszycy trzmielinowo - burakowej


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Rzeszowie

ODDZIAŁ w RZESZOWIE

Komunikat z dnia 16 maja 2018 roku

o zwalczaniu mszycy trzmielinowo – burakowej

 

Plantacjom buraka zagraża mszyca burakowa. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszycy burakowej na plantacjach buraka cukrowego i pastewnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Rozwojowi szkodnika sprzyja sucha i ciepła wiosna.

Zabiegi zwalczające wykonuje się po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości lub przed wystąpieniem kolonii mszyc.

Progi ekonomicznej szkodliwości dla mszycy burakowej wynoszą:

  • 15% roślin zasiedlonych przez mszyce
  • 150 mszyc na 10 roślinach

Zabiegi powtarza się, jeśli warunki pogodowe sprzyjają rozmnażaniu mszyc.

 

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

 

 

Uwagi:

 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy.


1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:
? użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
? jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.
3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin.
4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Opracowała: M. Błażej                                                                                                                              Kierownik Oddziału w Rzeszowie

                                                                                                                                             Roman Chmura

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Oddział w Rzeszowie

ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

tel. 17 850 03 96,  fax 17 850 03 97

o-rzeszow@piorin.gov.pl

piorin.gov.pl/wiorin/podkarpackie/