Komunikat o zwalczaniu śmietki ćwiklanki


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Rzeszowie

ODDZIAŁ w RZESZOWIE

Komunikat z dnia 16 maja 2018 roku

O zwalczaniu śmietki ćwiklanki

 

Na plantacjach buraka stwierdzono występowanie śmietki ćwiklanki. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania śmietki ćwiklanki na plantacjach buraka cukrowego i pastewnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Stwierdzenie na plantacji średnio:

  • 7 jaj na roślinę w fazie 2 liści, lub
  • 14 jaj na roślinę w fazie 4 liści, lub
  • 2 larwy na jeden liść, lub
  • uszkodzenia ponad 20% powierzchni asymilacyjnej liści

jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

 

Pierwszy zabieg przeprowadza się w okresie wylęgu larw śmietki ćwiklanki I pokolenia, co przypada w ostatniej dekadzie maja do początku czerwca. Dalsze zabiegi przeprowadza się w miarę zwiększania liczebności szkodnika z uwzględnieniem progu szkodliwości. Termin zwalczania II pokolenia przypada w lipcu.

 

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

 

Uwagi:

 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy.


1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:
? użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
? jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.
3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin.
4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Opracowała: M. Błażej                                                                                                  Kierownik Oddziału w Rzeszowie

                                                                                                                                             Roman Chmura

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Oddział w Rzeszowie

ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

tel. 17 850 03 96,  fax 17 850 03 97

o-rzeszow@piorin.gov.pl

piorin.gov.pl/wiorin/podkarpackie/