Komunikat o zwalczaniu stonki ziemniaczanej


 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Rzeszowie

ODDZIAŁ w RZESZOWIE

Komunikat z dnia 16 maja 2018 roku

o zwalczaniu stonki ziemniaczanej

 

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana..

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Stwierdzenie na plantacji:

  • 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
  • 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
  • 15 larw na jednej roślinie

jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

 

Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.

W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

 

Uwagi:

 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy.


1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

 2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który

  • użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
    ? jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

 3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy
o środkach ochrony roślin.

 4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej3 lata.

 

 

Opracowała: M. Błażej                                                                                   Kierownik Oddziału w Rzeszowie

                                                                                                                              Roman Chmura

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Oddział w Rzeszowie

ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

tel. 17 850 03 96,  fax 17 850 03 97

o-rzeszow@piorin.gov.pl

piorin.gov.pl/wiorin/podkarpackie/