Pobierz prezentację Budżetu Gminy Hyżne na rok 2020

 • Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok. (3:02)

 1. Głosowanie nad wprowadzeniem do programu sesji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. (6:13)
 2. Głosowanie nad wprowadzeniem do programu sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187 wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne”. (6:47)
 3. Głosowanie nad wprowadzeniem do programu sesji projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy -Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. (7:33)
 4. Głosowanie nad wprowadzeniem do programu sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2019. (8:15)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (10:59)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. (17:01)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. (20:35)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m² sprzątania miejsc publicznych w 2020 roku. (21:54)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (24:34)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne. (1:08:04)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (1:11:19)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. (1:29:39)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. (1:32:32)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. (1:48:56)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne". (1:51:24)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy -Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. (1:55:34)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2019. (1:58:35)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok. (1:59:16)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033. (2:03:38)
 20. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. (2:05:53)
 21. Sprawy różne. (2:51:42)

 1. Głosowanie nad zdjęciem z programu sesji projektu uchwały w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. (4:07)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce”. (5:05)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. (9:51)
 4. Głosowanie nad wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały w Dziale VI „Priorytetowe zadania publiczne” §7 pkt. 4 lit. e: słowa „mieszkańców miasta” zastąpić słowami „mieszkańców gminy”. (14:00)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Gminie Hyżne „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”. (16:13)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne. (20:20)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok. (23:10)
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. (25:14)
 9. Analiza oświadczeń majątkowych. (1:16:49)
 10. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami. (1:23:47)
 11. Sprawy różne. (1:31:58)

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2020-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
  w Hyżnem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 10454 w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowę wodociągu
  w m. Szklary”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
 6. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 7. Sprawy różne.Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hyżne.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hyżne za I półrocze 2019 roku.
 5. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 6. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych - zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Hyżne.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Hyżne.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 6. Sprawy różne.Program sesji:

 

 1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Hyżne za 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hyżne.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Hyżne w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych – zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 10. Sprawy różne.Program sesji:

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie warunków likwidacji Gimnazjum w Hyżnem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 9. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 10. Sprawy różne.

Program sesji:

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia  inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 3. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „W sieci bez barier”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018”.
 8. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.

 

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grzegorzówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 z dnia 22 lutego 2019 r. 
  w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 13. Przedstawienie informacji z obrotu nieruchomościami w 2018 roku.
 14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 16. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok.
 17. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 18. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Hyżne do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezówka".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przystąpienia Gminy Hyżne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider Dolina Strugu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w Rzeszowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 8. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Gminy Hyżne na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+", zwanego dalej "Programem".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Dynów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do udziału w Zebraniach Przedstawicieli Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wójta Gminy Hyżne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne, poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne dofinansowania w zakresie Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018.
 12. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Hyżne na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2019-2033.
 14. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.
 4. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Brzezówka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dylągówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grzegorzówka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Hyżne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nieborów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Szklary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wólka Hyżneńska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030.
 16. Sprawy różne.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Ślubowanie Radnych.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne.
 4. Ślubowanie Wójta Gminy Hyżne.