Nabór na wolne stanowiska urzędnicze


Nabór na stanowisko Młodszego referenta ds. ewidencyjno - informatycznych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Hyżne


Wójt Gminy Hyżne

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Młodszego referenta ds. ewidencyjno – informatycznych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Hyżne.

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Hyżne,
Hyżne 103,
36-024 Hyżne.

2. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego.
 7. Dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi.
 8. Biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.
 9. Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.
 10. Doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach.
 11. Znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.
 12. Nieposzlakowana opinia.
 13. Znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce.
 2. Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność za realizowane zadania, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.
 3. Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, komunikatywność.
 6. Prawo jazdy kat. B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wykonywanie poleceń służbowych Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz kierownictwa Urzędu.

2. Obsługa informatyczna Urzędu, w tym:

 1. administrowanie siecią komputerową Urzędu;
 2. wdrażanie i aktualizowanie aplikacji i programów komputerowych,
  w tym czuwanie nad aktualnością licencji;
 3. zabezpieczenie sieci przed dostępem podmiotów zewnętrznych
  i podejmowanie stosownych działań w przypadku naruszeń w systemie zabezpieczeń;
 4. zapewnienie ciągłości danych i funkcjonowania systemów teleinformatycznych Urzędu w przypadku awarii;
 5. codzienny backup danych sieci (kopie zapasowe, archiwizacja);
 6. zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad stosowaniem procedur zmiany haseł;
 7. wnioskowanie o zakup aplikacji i programów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu;
 8. wnioskowanie o zakup nowego sprzętu komputerowego, teleinformatycznego, kamer i innych urządzeń niezbędnych do działalności urzędu w zakresie informatycznym;
 9. nadzorowanie funkcjonowania urządzeń komputerowych i sieci komputerowej Urzędu;
 10. konserwacja i przegląd sprzętu komputerowego;
 11. zlecanie napraw sprzętu komputerowego, po uzgodnieniu
  z przełożonym;
 12. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu;
 13. prowadzenie spraw związanych z realizowanymi w Urzędzie projektami informatycznymi (centralnymi i regionalnymi).

3. Prowadzenie strony internetowej Urzędu, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie.

4. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym:

 1. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie;
 2. opracowywanie i wdrożenie zabezpieczenia informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych Urzędu;
 3. prowadzenie postępowań w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 4. prowadzenie stosownych wykazów i rejestrów w tym zakresie;
 5. szkolenie pracowników w zakresie dostępu do informacji niejawnych;
 6. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie i prowadzenie ich ewidencji.

6. Prowadzenie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w tym:

 1. dokonywanie wpisów, zmian i wykreśleń z rejestru;
 2. potwierdzanie prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Postępowania z zakresu udzielenia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, w tym:

 1. analiza pod kątem możliwości udzielenia odpowiedzi w tym trybie;
 2. koordynacja postępowania pod kątem terminowości i prawidłowości udzielenia odpowiedzi;
 3. przygotowanie projektu odpowiedzi we współpracy z pracownikiem odpowiadającym za sprawę.

8. Wdrażanie zaleceń Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Prowadzenie profilu Urzędu Gminy w mediach społecznościowych.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 2. Przewidywana data zatrudnienia: październik/listopad 2019 r.
 3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 5. Praca wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.
 6. Praca umysłowa o charakterze administracyjnym, siedząca, przy komputerze powyżej 2 godzin dziennie, wymagająca kontaktów z petentami.
 7. Miejsce pracy - budynek Urzędu Gminy, Hyżne 103.

W miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy).
 4. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 7. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 9. Kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyczne” w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, pokój nr 1 (sekretariat) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, w terminie do dnia 18 października 2019 r. Decyduje data wpływu do urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hyżne po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hyżne oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Hyżne.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA: Urząd Gminy Hyżne nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Gminy Hyżne,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
 • dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.