Zapytania ofertowe


Liczba odsłon: 692

Termin składania ofert: 12.02.2018 r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 12.02.2018 godz 10:05

 • Formularz oferty

  załączył: Tomasz Staszczak, Administrator dnia 2017-09-13 12:55

 • Projekt umowy

  załączył: Tomasz Staszczak, Administrator dnia 2017-09-13 12:56

 • Zapytanie ofertowe

  załączył: Tomasz Staszczak, Administrator dnia 2017-09-13 12:56

ZAPYTANIE OFERTOWE                                                 13.07.2017 r.

Gimnazjum w Hyżnem zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum

 

 

 Zamawiający:

Gimnazjum w Hyżnem

36-024 Hyżne 614

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia należy wykonać Wymianę instalacji elektrycznej na podstawie przedmiaru dołączonego do zapytania ofertowego

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia
 • powinien być dołączony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru dołączonego do zapytania ofertowego)

 

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie instalacji elektrycznej

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznika nr 1
 2. Dokumentów o których mowa w pkt. III Zapytania ofertowego
 3. Kosztorysu ofertowego

 

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie  do 16.10.2017 r.

VI. Miejsce wykonania robótGimnazjum w Hyżnem Hyżne 614, 36-024 Hyżne

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia.

2.Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. III i IV ) zostaną odrzucone.

3.Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

VIII Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie 20.07.2017 r. do godziny 11:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Gminnego Zespołu  Administracyjnego Szkół w Hyżnem, Hyżne 103, 36-024 Hyżne ( IV piętro pokój 21)
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta zadanie pn:  Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum

 

 IX. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Joanna Groszek –, Tel. 17 2304580

 

X. Tryb udzielania zamówienia:

1.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne.

2.Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.

 

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji za wady.

 

XII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum bez podania przyczyn.

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania:

1.Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 

2.Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

3. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót