Gospodarka Odpadami


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hyżne


Roczna analiza stanu gospodarki komunalnej na terenie gminy Hyżne w poszczególnych latach została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące prawo w zakresie gospodarki odpadami.

Analiza ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.